Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IiETG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii gier, a także zastosowania tej nauki w naukach społecznych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

Osborne, r.1

2. Równowaga Nasha - teoria

Osborne, r.2

3. Równowaga Nasha - przykłady

Osborne, r.3

4. Równowana w strategiach mieszanych

Osborne, r.4

5. Gry ekstensywne - teoria

Osborne, r.5

6. Gry ekstensywne - przykłady

Osborne, r.6

7. Gry kooperacyjne

Osborne, r. 8

8. Gry bayesoweskie

Osborne, r. 9

9. Aukcje

Osborne, chs. 3 and 9

10. Gry ekstensywne z niepełną informacją cz. 1

Osborne, r. 10

11. Gry ekstensywne z niepełną informacją cz. 1

Osborne, r. 11

12. Gry ewolucyjne

Osborne, r. 13

13. Gry powtarzane: wprowadzenie

Osborne, r. 14

14 Gry powtarzane: folk theorem

Osborne, r. 15

15. Modele negocjacji

Osborne, r. 16

Literatura:

Osborne, M. J. (2009). An introduction to game theory. International Edition, New York: Oxford University Press.

Uzupełniająco:

Joel, W. (2005). Strategia. wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Malawski, M., Wieczorek, A., & Sosnowska, H. (2012). Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu zależeć będzie od:

a) Aktywności na zajęciach (20%)

b) Wyniku egzaminu połówkowego (30%)

c) Wyniku egzaminu końcowego (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)