Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka centralnie planowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM101B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka centralnie planowana
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie funkcjonowania gospodarek centralnie planowanych, zarówno w ujęciu mikro, jak i makro. Na seminarium będą poruszane zarówno problemy wzrostu gospodarczego w krajach komunistycznych, jak i kwestie zwiazane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku dóbr konsumpcyjnych. Słuchacze poza napisaniem pracy będą zobowiązani do przygotowania prezentacji na zajęcia, ukazującej postępy w opracowaniu tematu pracy.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie funkcjonowania gospodarek centralnie planowanych zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i na poziomie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Analizy prowadzone przez studentów, w tym porównawcze, będą nakierowane na identyfikację czynników determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw socjalistycznych, strategii gospodarstw domowych w warunkach gospodarki nakazowej. Analizowane będą również metody działania administracji państwowej i partyjnej w ramach systemu gospodarczego, jak i specyfika wzrostu gospodarczego w krajach komunistycznych. Będzie rozważana m.in. specyfika organizacyjna gospodarki centralnie planowanej, zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania instytucjonalne, specyfika przetargów planistycznych w warunkach gospodarki niedoboru itp. Od studentów oczekuje się przygotowania opracowań róznych problemów występujących w gospodarce planowej z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej ekonomii: analizy relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ich zwierzchnikami, badania aktywności administracji gospodarczej, analizy polityki gospodarczej państwa. Analizy mogą dotyczyć zarówno Polski, jak i innych krajów dawnego bloku komunistycznego.

Tematy prac będą się koncentrowały wokół powyższej problematyki. Konkretne tematy prac zostaną uzgodnione podczas bezpośrednich konsultacji z uczestnikami na pierwszych dwóch zajęciach.

Program zajęć:

Zajęcia 1-2: uzgodnienie ze słuchaczami tematów prac magisterskich

Zajęcia 3-5: przedstawienie zasad pisania prac magisterskich

Od zajęć 6: zajęcia seminaryjne poświęcone róznym aspektom rozwoju i działalności przedsiebiorstw, prezentacjom konspektów, prezentacje referatów dotyczących tematyki pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie dla magistrantów w zależności od tematyki przygotowywanej pracy. Przykładowa podstawowa literatura przedmiotu:

Allen Robert C., Farm to Factory. Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princton University Press, Princton, N.J. 2003.

Allen Robert C., The Rise and Decline of the Soviet Economy, The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique 2001, Vol. 34, No. 4, s. 859–881.

Balcerowicz Ewa, Przetarg planistyczny. Mechanizmy I skutki społeczno-gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.

Balcerowicz Leszek, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.

Belova Eugienia, Paul R. Gregory, Dictator, Loyal, And Opportunistic Agents: The Soviet Archives On Creating The Soviet Economic System, Public Choice 2002, Vol. 113, No. 3–4, s. 265–286.

Bergson Abram, The Economics of Soviet Planning, Yale University Press, New Haven 1964.

Berliner Joseph S., Factory and Manager in the USSR, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1957.

Boetke Peter J., The Political Economy of Soviet Socialism: The Formative Years 1918–1928, Kluver Academic Publishers, Dordrecht 1990.

Boettke Peter J., Gary M. Anderson, Soviet Venality: A Rent-seeking Model of the Communist State, Public Choice 1997, Vol. 93, No. 1–2, s. 37–53.

Gregory Paul R. (red.), Behind the Facade of Stalin's Command Economy: Evidence from the Soviet State and Party Archives, Hoover Institution Press, Stanford 2001.

Gregory Paul R., Mark Harrison, Allocation under Dictatorship: Research in Stalin’s Archives, Journal of Economic Literature 2005, Vol. 43, No. 3, s. 721–761.

Gregory Paul R., Restructuring the Soviet Economic Bureaucracy, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Gregory Paul R., The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Grossman Gregory, The Second Economy of the USSR, Problems of Communism September-October 1977, Vol. 26, No. 5, s. 25–40.

Hanson Philip, The Rise and Fall of the Soviet Economy. An Economic History of the USSR from 1945, Longman, London 2003.

Harasymiw Bohdan, Nomenklatura: The Soviet Communist Party's Leadership Recruitment System, Canadian Journal of Political Science 1969, Vol. 2, No. 4, s. 493–512.

Harrison Mark, Coercion, Compliance, and the Collapse of the Soviet Command Economy, Economic History Review 2002, Vol. 55, No. 3, s. 397–433.

Harrison Mark, Fundamental Problem of Command: Plan and Compliance in a Partially Centralized Economy, Comparative Economic Studies 2005, Vol. 47, No. 2, s. 296–314.

Kornai János, Niedobór w gospodarce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.

Kornai János, The Socialist System. The Political Economy of Communism, Princton University Press, Princeton 1992.

Kotkin Stephen, Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization, University of California Press, Berkley 1995.

Lazarev Valery, Economics of One-Party State: Promotion Incentives and Support of the Soviet Regime, Comparative Economic Studies 2005, Vol. 47, No. 2, s. 346–363.

Ledeneva Alena V., Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Nove Alec, The Soviet Economic System, G. Allen & Unwin, London 1977.

Olson Mancur, Dictatorship, Democracy, and Development, The American Political Science Review 1993, Vol. 87, No. 3, s. 567–576.

Olson Mancur, Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Basic Books, New York 2000.

Wintrobe Ronald, The Political Economy of Dictatorship, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1998.

Zaleski Eugéne, Stalinist Planning for Economic Growth 1933–1952, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1980.

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć seminaryjnych przekazywana jest wiedza o powstaniu i ewolucji gospodarek centralnie planowanych oraz ekonomicznych metodach interpretacji działalności socjalistycznych przedsiębiorstw. Student poznaje interpretacje przyczyn i uwarunkowań wzrostu i upadku gospodarek nakazowych; jak i specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw socjalistycznych. W trakcie zajęć studenci poznają zasady przygotowywania i pisania prac magisterskich oraz otrzymują wiedzę na temat ochrony praw autorskich.

1. Student ma wiedzę odnośnie reguł obowiązujących przy pisaniu pracy magisterskiej; rozumie na czym plagiat.

2. Student zna zaawansowane metody analizy danych i metod badania i opracowywania danych i materiałów.

3. Student ma wiedzę w zakresie teorii ekonomicznych stosowanych przy interpretacji gospodarek centralnie planowanych. (

4. Student ma wiedzę o różnych strategiach działania przedsiębiorstw socjalistycznych.

5. Student zna historię ewolucji systemu centralnie planowanego w gospodarce i przyczyny jego upadku.

Umiejętności

W trakcie zajęć student nabywa zaawansowanych umiejętności pisania akademickiego. , formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. Celem seminarium jest zdobycie przez studenta zaawansowanych umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, analizy porównawczej oraz dostrzegania kontekstu społecznego, politycznego i demograficznego procesów ekonomicznych. Student nabywa umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne.

1. Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem bibliotek, wyspecjalizowanych instytucji badawczych i Internetu itp. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną. Student nabywa zaawansowanych umiejętności pisania akademickiego, w szczególności formułowania hipotez i pytań badawczych, sporządzania przeglądu literatury, wyboru narzędzi analitycznych.

2. Student umie zaprezentować swoją koncepcję pracy, a następnie przedstawiać na wystąpieniach publicznych postępy w jej przygotowywaniu

3. Student ma umiejętność zastosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z tematyką jego pracy.

Zajęcia przygotowują do rzetelnego wykonywania zobowiązań. Zajęcia kształcą samodzielność myślenia, analizy problemów oraz wyszukiwania informacji. Zajęcia kształcą umiejętności komunikacji, prezentacji, wypowiedzi publicznych, dyskusji, krytyki, i obrony swoich podglądów. W trakcie dyskusji studenci będą mieli możliwość identyfikacji braków wiedzy i uświadomienia sobie konieczności jej uzupełniania w sposób ciągły.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi wyszukiwać i analizować dane oraz je przetwarzać; sformułować problem badawczy a następnie przygotować pracę magisterską spełniającą wymogi akademickie.

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, krytycznie analizować poglądy innych, wypowiadać się publicznie i dyskutować. Studenci posiadają świadomość braków wiedzy i poznają sposoby ich uzupełniania.

3. Studenci potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Słuchacze powinni przygotować w trakcie seminarium pracę magisterską z zakresu tematyki zajęć.

Słuchacze poza napisaniem pracy będą zobowiązani do przygotowania jednej prezentacji ustnej w każdym semestrze, która będzie pokazywała postępy w opracowaniu tematu pracy dyplomowej.

W pierwszym semestrze studenci będą zobowiązani do przedstawienia projektu pracy magisterskiej, a w kolejnych powinni przedkładać fragmenty tekstu swojej pracy.

Studenci będą również zobowiązani do aktywnego udziału w dyskusjach podczas zajęć seminaryjnych.

1. Przygotowanie ustnej prezentacji.

2. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

3. Projekt pracy dyplomowej [pierwszy semestr].

4. Fragmenty pracy magisterskiej [kolejne semestry].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tymiński
Prowadzący grup: Maciej Tymiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tymiński
Prowadzący grup: Maciej Tymiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)