Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2PR1
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla III r. licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia właściwych dla kierunku studiów. Zasady odbywania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW z dnia 8 grudnia 2020 r. https://www.wne.uw.edu.pl/files/3916/0804/6969/2020-12-08_uchw_22_w_sprawie_zasad_odbywania_i_zaliczania_praktyk_zawodowych_z_zalacznikami_i_podpisem.pdf: Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych

Za nadzór nad przebiegiem praktyk odpowiada Koordynator Praktyk WNE UW.

Pełny opis:

Zasady ogólne

• Charakter odbywanej praktyki i realizowane w jej trakcie obowiązki powinny być zgodne z profilem kierunku studiów.

• Czas trwania praktyki: nie mniej niż 120 godzin (3 tygodnie); liczba punktów ECTS – 3 ECTS.

• Miejsce odbywania praktyki:

o Praktyka może odbywać się w kraju, za granicą, w jednostkach gospodarczych, w administracji publicznej, w instytucjach naukowych, w instytucjach Unii Europejskiej, w organizacjach pozarządowych, w postaci własnej działalności gospodarczej. Praktyka może się odbywać w ramach programów Unii Europejskiej lub wymiany zagranicznej studentów.

o Praktyka może odbywać się w firmach/instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Student może też skorzystać z oferty praktyk udostępnianych przez WNE UW lub Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje i linki podawane są na podstronie praktyk WNE UW: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/praktyki-studenckie/

• Formy praktyki:

o Praktyka zorganizowana – student korzysta z oferty praktyk dostępnej w Biurze Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

o Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z wybraną przez siebie firmą/instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki.

o Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie/instytucji, na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów.

o Własna działalność gospodarcza, której charakter odpowiada celom i efektom uczenia się, zdefiniowanym dla praktyk zawodowych.

o Zorganizowana przez uczelnię działalność, pozwalająca osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. udział w realizacji: projektów organizacji studenckich, prac i projektów naukowo-badawczych/wdrożeniowych, projektów dydaktyczno-symulacyjnych dotyczących działalności gospodarczej; udział w komisji stypendialnej.

o Wolontariat, który odpowiada celom i efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk zawodowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.

 Student poznaje funkcjonowanie środowiska zawodowego dedykowanego absolwentom kierunków ekonomicznych i finansowych.

 Student poznaje funkcjonowanie organizacji, zasady organizacji pracy, podziału kompetencji, kulturę pracy, procedury, proces planowania pracy, formy kontroli.

 Student poznaje metody i zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, instrumenty finansowe, sposoby analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw, metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

 Poszerzenie i doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania.

 Poszerzenie umiejętności w zakresie procesów podejmowania decyzji, przepływu informacji, metod skutecznego komunikowania się w organizacji.

 Poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz.

 Wykorzystania narzędzi ilościowych i jakościowych do analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych przedsiębiorstwa.

 Wykorzystania metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych.

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

 Poszerzenie innych umiejętności i zdobycie kompetencji adekwatnych do kierunku studiów, w szczególności:

o z zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw wspartej znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,

o zastosowania instrumentów finansowych, wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego.

o stosowania zasad rachunkowości i standardów rachunkowości.

o stosowania narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania.

o umiejętności prognozowania szeregów czasowych, stosowania metod ilościowych w działach analitycznych i badawczych instytucji i podmiotów gospodarczych oraz instytucji rynku finansowego.

Kompetencje społeczne

 Student poznaje zasady współpracy i współdziałania w organizacji.

 Student umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy, oceniać swoje kompetencje, poznaje metody rozwiązywania problemów.

 Student zdobywa umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji.

 Student zdobywa umiejętności planowania, dobrej organizacji pracy własnej oraz zespołowej, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji oraz przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych określonych w Uchwale Rady Dydaktycznej WNE UW z dnia 8 grudnia 2020 r. https://www.wne.uw.edu.pl/files/3916/0804/6969/2020-12-08_uchw_22_w_sprawie_zasad_odbywania_i_zaliczania_praktyk_zawodowych_z_zalacznikami_i_podpisem.pdf

W szczególności ocenie podlegają: poprawne wykonanie czynności przed rozpoczęciem praktyki, w jej trakcie i po zakończeniu; wykonanie zakładanego programu praktyki, właściwego wymiaru godzinowego oraz realizacja efektów kształcenia. Podczas procedury zaliczania praktyki sprawdzane są i oceniane: kompletność i poprawność przedkładanej przez studenta dokumentacji, charakter prac wykonywanych podczas praktyki/zatrudnienia i ich zgodność z kierunkiem studiów, zdobyte podczas praktyki umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)