Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3RAC
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla III roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla IIIr. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

brak

Założenia wstępne

Zajęcia są przeznaczone dla studentów III roku studiów. Wskazane byłoby, aby studenci podejmujący zajęcia dysponowali wiedzą z zakresu instrumentów finansowych i podstaw prawa handlowego.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem kont. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę i zawartość raportów księgowych - bilansu, rachunku zysków i strat i cash flow.

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej posługiwanie się najważniejszymi pojęciami z zakresu rachunkowości finansowej. Metoda prowadzenia zajęć łączy w sobie elementy wykładu, jak i rozwiązywania zadań. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium końcowego. Przedmiot dla studentów III roku.

Pełny opis:

1. System rachunkowości 2 godz.

2. Ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia w bilansie i ich wycena 2 godz.

3, 4. Rozrachunki z kontrahentami, ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów 4 godz

5. Rzeczowy majątek trwały 2 godz.

6. Środki pieniężne 2 godz.

7, 8. Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat 4 godz.

9, 10. Produkty pracy 4 godz.

11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów 2 godz.

12. Rozrachunki z pracownikami 2 godz.

13. Rozrachunki z instytucjami budżetowymi 2 godz.

14. Sprawozdawczość finansowa 2 godz.

15. Rachunkowość finansowa a podatkowa 2 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

E. Karwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, część I. Podstawy rachunkowości, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2006

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006

J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa 2006

Ustawa o rachunkowości (tekst ujednolicony z uwzglęnionymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Zaliczenie przedmiotu wymaga nabycia podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości, w tym rozumienia zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, rozpoznawania pozycji sprawozdań finansowych, rozumienia roli rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą, rozumienia zawartości poszczególnych pozycji sprawozdawczości i powiązań pomiędzy nimi oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych.

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium końcowego, obejmującego całość materiału. Kolokwium składa się z testu oraz zadań do rozwiązania. W trakcie zajęć możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych punktów za aktywność, które są dodawane do końcowej punktacji z kolokwium. Uzyskanie dodatkowe punktów może być również związane z wykonywaniem ewentualnych zadań w ramach pracy zespołowej (np. rozwiązywanie studiów przypadku). Dodatkowe punkty nie zmieniają skali punktowej zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Dorota Mirowska-Wierzbicka
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Dorota Mirowska-Wierzbicka
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)