Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL125
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Do udziału w zajęciach wymagana jest średniozaawansowana wiedza z zakresu mikroekonomii i makroekonomii Wymagania formalne

Wiedza ekonomiczna na poziomie średniozaawansowanym, umiejętność zaprezentowania wiedzy w postaci pisemnej


Założenia wstępne

Ekonomia polityczna
Skrócony opis:

Perspektywa badawcza ekonomii instytucjonalnej może być z powodzeniem stosowana do analizy szeregu problemów społecznych i gospodarczych. W ramach seminarium szczegółowo omawiane będą wybrane teorie oraz narzędzia badawcze wraz z przedstawieniem możliwości ich aplikacji. Celem seminarium jest stworzenie odpowiedniego zaplecza naukowego przygotowującego Studentów do prowadzenia autorskich badań z zakresu ekonomii instytucjonalnej. Prace dyplomowe mogą być przygotowywane w języku angielskim. Mogą mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie przez Studentów prac licencjackich. Zakres tematyczny jest stosunkowo szeroki, przy zaznaczeniu powiązań z ekonomią instytucjonalną. Seminarium jest dedykowane Studentom, którzy chcieliby przygotować rozprawę poświęconą funkcjonowaniu instytucji z perspektywy ekonomii.

Przewidziane są zajęcia wprowadzające poświęcone metodologii badań ekonomicznych i zasad przygotowywania prac dyplomowych. W dalszej kolejności Studenci będą mieli okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi ekonomii instytucjonalnej (literatura podstawowa, wybrane artykuły z wiodących czasopism naukowych, indywidualnie dobrana literatura), jak również pracami empirycznymi. Kolejnym krokiem jest wybór tematu pracy licencjackiej, przygotowanie konspektu a następnie rozprawy. Pomysły badawcze są przedmiotem wspólnej dyskusji uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Literatura podstawowa (przykładowa):

R. Coase. The Nature of the Firm

D. North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance

O. Williamson. The Economic Institutions of Capitalism

O. Williamson, S. Winter. The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development

E. Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action

E. Ostrom. Understanding institutional diversity

G. Hodgson. Evolution and Institutions: On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę za zakresu ekonomii instytucjonalnej

- Student jest zaznajomiony z narzędziami badawczymi ekonomii instytucjonalnej

- Student dzięki odwołaniu do podstaw teoretycznych i badań empirycznych potrafi interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze

Umiejętności:

- Student potrafi prowadzić krytyczną i merytoryczną analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym

- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii instytucjonalnej do prowadzenia własnych badań

- Student dobiera odpowiednią literaturę i stosowne argumenty, których używa w ramach badania

- Student samodzielnie gromadzi, przetwarza i analizuje dane

- Student potrafi przygotować pracę naukową

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować samodzielnie

- Student potrafi współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy licencjackiej

- Student potrafi formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji

- Student wyraża ciekawość badawczą i otwartość w stosunku do analizy zjawisk o charakterze ekonomicznym

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze:

- na podstawie konspektu pracy licencjackiej

Zaliczenie seminarium w II semestrze:

- na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lewkowicz
Prowadzący grup: Jacek Lewkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lewkowicz
Prowadzący grup: Jacek Lewkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)