Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie zarządzania przedsiębiorstwami i strategie marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL156
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie zarządzania przedsiębiorstwami i strategie marketingowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów I stopnia na WNE UW chcących napisać pracę licencjackie o tematyce powiązanej z zagadnieniami strategii rozwoju oraz strategii marketingowych, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp.). Prace licencjackie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów).

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów I stopnia na WNE UW chcących napisać pracę licencjackie o tematyce powiązanej z zagadnieniami strategii rozwoju oraz strategii marketingowych, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp.). Zakres tematyczny prac licencjackich jest szeroki, są to niekiedy prace z pogranicza nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Kluczowymi kryteriami wyboru problemów badawczych, które staną się przedmiotem pracy studenta, są: 1) zgodność tematyki z zainteresowaniami i kompetencjami studenta; 2) dopasowanie tematu pracy do obecnego stanu wiedzy i istniejących wyzwań badawczych; 3) dostępność danych i metod badawczych, z pomocą których można zrealizować zamierzenia badawcze. Prace licencjackie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów). Przykładowe zagadnienia, które mogą stać się polem poszukiwania pomysłów na prace badawcze to:

• Strategie rozwoju przedsiębiorstw

• Strategie rozwoju samorządów, krajów i ugrupowań ponadnarodowych

• Ocena i pomiar strategii firm i podmiotów publicznych

• Tradycyjne i nowoczesne narzędzia marketingowe

• Strategie marketingowe podmiotów komercyjnych i publicznych,

• Marketing miejsc: tworzenie marek terytorialnych, promocja turystyczna i gospodarcza samorządów,

• Efekt kraju pochodzenia i etnocentryzm konsumencki,

• Metody analiz i badań rynkowych.

Podczas pierwszych spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z wymaganiami dot. prac licencjackich oraz z metodyką badań ekonomicznych. Kolejne spotkania poświęcone są na kwerendę (zbieranie i metodyczną analizę literatury) i stopniowe tworzenie konspektu pracy, tj. w szczególności zdefiniowanie problemu badawczego, pytań badawczych, metody oraz planu pracy. Dalsze etapy współpracy seminaryjnej obejmują konsultacje powstających fragmentów pracy.

Praca dyplomowa może mieć postać rozwiniętego dzieła składającego się z kilku rozdziałów o objętości kilkudziesięciu stron lub (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału WNE UW) może mieć postać artykułu naukowego wraz z suplementem.

Literatura:

Literatura jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb wynikających z zainteresowań badawczych studentów oraz planu pracy licencjackiej. Studenci powinni zaznajomić się z podstawową literaturą dotyczącą metodologii badań społecznych, gł. ekonomicznych, w tym: Mark Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa, 1995; Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa, 2013; Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, UE w Poznaniu, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu seminarium student zna metody tworzenia oraz ewaluacji strategii ogólnych i strategii marketingowych. Student ma wiedzę nt. metod prowadzenia badań ekonomicznych. Student wie jak wyszukiwać oraz korzystać w badaniach naukowych z wiarygodnych źródeł wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu seminarium student potrafi formułować pytania i hipotezy (tezy) badawcze, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, samodzielnej analizy tekstów naukowych, zbierania i selekcji danych. Potrafi wyjaśnić znaczenie uzyskanych wyników prowadzonych badań oraz poddać je analizie krytycznej w świetle dostępnego stanu wiedzy.

KOMPETENCJE

Po ukończeniu kursu student umie dokonywać krytycznej analizy źródeł, stanowisk różnych autorów, przesłanek i argumentów, interpretować i formułować samodzielne wnioski. Zajęcia kształcą samodzielność analizy problemów, umiejętność wypowiedzi publicznych, komunikacji prezentacji, dyskusji, krytyki i obrony własnych poglądów.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za aktywność w tworzeniu własnej pracy licencjackiej oraz za aktywny udział w pracy seminaryjnej z innymi studentami. Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów seminarium jest realizacja ustalonego na początku planu tworzenia pracy licencjackiej.

Zajęcia prowadzone są w trybie seminaryjnym, tj. podczas spotkań omawiane są zagadnienia metodologiczne, analizowana jest literatura przedmiotu, prezentowane i poddawane dyskusji są fragmenty prac dyplomowych przygotowywanych w ramach seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)