Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy przestrzenne w badaniach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL288
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy przestrzenne w badaniach ekonomicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wszystkie formalne wymogi stawiane przed takimi pracami. Spodziewanym efektem jest praca licencjacka.

2. Tematyka zajęć obejmować będzie zastosowanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, w tym również modeli ekonometrii przestrzennej oraz algorytmów uczenia maszynowego, w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych o charakterze przestrzennym. Analizie poddawane będą zarówno aspekty teoretyczne modeli, jak i praktyczne problemy pojawiające się podczas estymacji i interpretacji.

3. Pierwsze zajęcia z przedmiotu poświęcone będą na omówienie wymogów stawianych przed pracami licencjackimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądów literatury, postępów prac i wyników.

4. Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wszystkie formalne wymogi stawiane przed takimi pracami. Spodziewanym efektem jest praca licencjacka.

Tematyka zajęć obejmować będzie zastosowanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, w tym również modeli ekonometrii przestrzennej oraz algorytmów uczenia maszynowego, w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych o charakterze przestrzennym. Analizie poddawane będą zarówno aspekty teoretyczne modeli, jak i praktyczne problemy pojawiające się podczas estymacji i interpretacji.

Pierwsze zajęcia z przedmiotu poświęcone będą na omówienie wymogów stawianych przed pracami licencjackimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądów literatury, postępów prac i wyników.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich.

W szczególności, tematyka prac licencjackich obejmować może:

- modelowanie procesów konwergencji regionalnej i lokalnej

- modelowanie nierówności regionalnych i lokalnych

- modelowanie migracji na poziomie regionalnym i lokalnym

- wykorzystanie danych satelitarnych (natężenie świateł nocnych oraz dzienne zdjęcia wysokiej rozdzielczości) do modelowania zjawisk społeczno-ekonomicznych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana zależeć będzie od konkretnego tematu pracy licencjackiej i zostanie doprecyzowana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium, student:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu literatury teoretycznej, jak również ekonomicznego modelowania (metody, techniki) wybranej przez siebie dziedziny

- zna w sposób pogłębiony narzędzia opisu procesów społeczno-ekonomicznych

- umie interpretować i wyjaśniać zaobserwowane w gospodarce mechanizmy wzajemnego oddziaływania zjawisk społecznych i ekonomicznych

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn, przebiegu czy konsekwencji procesów społeczno-ekonomicznych, formułować hipotezy badawcze i dobrać odpowiednią do ich weryfikacji metodę analizy oraz dane

- potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych

- potrafi prognozować i modelować procesy społeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych i ekonometrycznych, w tym uwzględniających aspekty przestrzenne

- posiada umiejętność przygotowania pisemnej pracy (licencjackiej) w języku polskim lub angielskim

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z zakresu wybranej dziedziny

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z wybranej dziedziny w procesie tworzenia pracy licencjackiej

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia pierwszego semestru: ocena ciągła (bieżące przygotowanie konspektów i wystąpień).

Do zaliczenia końcowego: złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Piotr Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)