Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3ZAR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

podstawowa wiedz nt. mechanizmów rynkowych i ekonomii

Założenia wstępne

Korzystne dla maksymalizacji efektów kształcenia jest ukończenie przynajmniej podstawowego kursu z ekonomii, np. wstępu do ekonomii


Skrócony opis:

• zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi;

• przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny naukowej zarządzania wraz z podstawowymi teoriami naukowymi na temat zarządzania organizacją;

• dostarczenie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu organizacją, w tym metod służących podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

Pełny opis:

Wykład w wymiarze 60 godz. podzielony jest na bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia wymienione poniżej. Treści przedmiotu obejmują podstawowy kurs z zarządzania zgodny z międzynarodowym kanonem nauczania przedmiotu, rozszerzony o zagadnienia o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstw działających na współczesnym konkurencyjnym rynku – m.in. zarządzania projektami, ryzykiem i jakością, zarządzania procesowego, systemów informatycznych zarządzania oraz systemów ERP. Szacowany wkład własny studenta w opanowanie materiału to ok. 60 godz.

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota organizacji

• analogie organizacyjne

• podejście systemowe – organizacja jako system

• cykl życia organizacji oraz strategie finansowania przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach cyklu życia

• cele organizacji

• przedsiębiorstwo jako specyficzna organizacja: cechy; organizacyjne zasady działania przedsiębiorstwa; zasoby, obszary działania, wzory zachowań organizacyjnych

2. Istota zarządzania

• zarządzanie jako nauka i praktyka działalności

• podejścia do zarządzania

• funkcje zarządzania

3. Zarządzanie – nauka i praktyka

• kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania: klasyczna, neoklasyczna, kierunek administracyjny, k. socjologiczno-psychologiczny, szkoła behawioralna, sz. ilościowa, podejście systemowe, podejście sytuacyjne, współczesne koncepcje zarządzania

4. Formułowanie strategii organizacyjnej

• istota strategii

• cele formułowania strategii

• definiowanie strategii rozwoju

• wybrane zasady zarządzania strategicznego

• proces tworzenia strategii

• model otoczenia konkurencyjnego

• model 5 sił Portera

• metody analiz strategicznych, m.in. SWOT, macierze GE i BCG, okno produkt-rynek Ansoffa

• różne podejścia do projektowania strategii: kaskadowe, zwinne, Blue Ocean, GROW

• powszechne błędy i dobre praktyki w zarządzaniu strategicznym

5. Projektowanie struktur działalności gospodarczej

• struktura organizacyjna – istota, funkcje, wymogi

• projektowanie organizacyjne – istota, podejścia, etapy, zasady

• typy struktur organizacyjnych – wymiary, wady i zalety

6. Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji

• problem decyzyjny

• fazy procesu decyzyjnego

• racjonalność w procesie podejmowania decyzji i czynniki ją ograniczające

• informacja – znaczenie, cechy dobrej informacji, funkcje, źródła

7. Kultura narodowa i organizacyjna

• kultury narodowe – modele wg różnych podejść klasyfikacyjnych

• kultura organizacyjna – definicje, funkcje

• poziomy i przejawy kultury organizacyjnej oraz jej formowanie się

• typologie i profile kultur – m.in. wg Harrisona, Hofstede, Camerona, Quinna

• ocena siły i wpływu kultury organizacyjnej

8. Polityka personalna w organizacji i zagadnienie motywacji

• system Human Resources R. Millesa

• zarządzanie zasobami ludzkimi – zasady i funkcje

• 4 typy polityki kadrowej

• motywowanie – istota, działanie, teorie motywacji, w tym Herzberga, Vrooma, Adamsa, Skinnera i in.

9. Kapitał ludzki, intelektualny i społeczny organizacji opartych na wiedzy

• rodzaje kapitału i rola kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji

• model kapitału ludzkiego, identyfikacji kapitału ludzkiego w organizacji

• metody pomiaru kapitału ludzkiego

• kapitał społeczny i intelektualny organizacji

• zarządzanie wiedzą w organizacji

• strategie organizacji opartych na wiedzy

10. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

• koszty i korzyści polityki jakości

• model tworzenia jakości, system jakości w firmie

• międzynarodowe normy ISO

• tradycyjne i nowoczesne podejście do jakości

• KAIZEN, zasada Ishikawy

• kompleksowe zarządzanie jakością TQM

11. Zarządzanie procesowe

• klasyfikacje i katalog cech procesów biznesowych

• koncepcje zarządzania oparte na procesach

• cykl życia Business Process Management

• metody i narzędzia modelowania procesów

• analizy procesów dla podnoszenia efektywności

• studia przypadków BPM

12. Systemy informatyczne zarządzania

• informacja w systemach zarządzania

• systemy ERP

• systemy CRM i analityka biznesowa

• systemy Business Intelligence

• elektroniczny obieg informacji

• tworzenie systemów informatycznych

• dopasowanie Biznes-IT

• wdrażanie i wykorzystanie ERP okiem administratora systemu SAP

13. Zarządzanie projektami

• podejście projektowe w zarządzaniu organizacją

• mapa procesów w zarządzaniu projektami

• przegląd metodyk zarządzania projektami

• wprowadzenie do metodyk tradycyjnych

• wprowadzenie do metodyk zwinnych

• zespoły projektowe

• zarządzanie projektami (głównie informatycznymi) okiem praktyka

14. Zarządzanie ryzykiem w działalności firmy

• rodzaje i czynniki ryzyka

• modele identyfikacji i analizy ryzyka

• system zarządzania ryzykiem

• ryzyko w organizacji a zarządzanie procesowe

15. Menedżerowie – umiejętności kierownicze i przywódcze

• kierowanie ludźmi w organizacji

• źródła władzy

• kryteria „dobrego dyrektora”

• style kierowania typu X i Y

• kryteria podziału stylów kierowania

• style kierowania wg Reddina

• typy menedżera

16. Zarządzanie zmianą i konfliktem

Zarządzanie zmianą:

• zmiany w świecie pracy

• rodzaje zmian

• postawy wobec zmian

• proces wprowadzania zmian w organizacji

• strategie wprowadzania zmian

• rola lidera zmian

Zarządzanie konfliktem:

• istota konfliktu społecznego

• typy i rodzaje konfliktów

• tradycyjne i współczesne podejście do roli konfliktu

• taktyki zarządzania konfliktem

• rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacyjną

17. Koncepcje i zasady kontrolowania

• rodzaje kontroli, kontrola a controlling i audyt

• zadania i funkcje procesu kontroli

Literatura:

Podstawowa:

Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020 (lub wcześniejsze wydania po 2013 roku)

Uzupełniająca:

Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze (wyd. 2), red. A. Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 2018

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, Wyd. Stow. Księg. w Polsce, Warszawa 2006

Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, S. Wrycza i J. Maślankowski, PWN, 2019

oraz dodatkowe źródła (w tym artykułu naukowe i raporty badawcze) wskazane przez wykładowców w toku semestru jako pomoce naukowe do poszczególnych tematów zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

• opisuje organizację jako system

• opisuje przedsiębiorstwo jako rodzaj organizacji

• charakteryzuje różne kierunki w nauce o zarządzaniu

• dokonuje analizy strategicznej przedsiębiorstwa

• identyfikuje i charakteryzuje strukturę organizacyjną firmy

• wymienia wady i zalety indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji

• charakteryzuje różne typy polityki personalnej organizacji

• dokonuje opisu znaczenia kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego organizacji

• wymienia cechy organizacji opartej na wiedzy

• rozróżnia systemy zarządzania jakością

• identyfikuje i klasyfikuje procesy biznesowe organizacji

• zna i potrafi zastosować główne metody analizy procesów

• charakteryzuje główne systemy informatyczne zarządzania

• rozróżnia metody zarządzania projektami, zna ich wady, zalety i obszary zastosowań

• identyfikuje podstawowe obszary ryzyka firmy

• analizuje style kierowania i umiejętności menedżerskie

• opisuje podejścia do zarządzania zmianą

• charakteryzuje strategie firmy względem konfliktu

• identyfikuje funkcje i typy kontroli w firmie

KK01, KK02, KU06, KU05

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie na podstawie dwuczęściowego egzaminu pisemnego w sesji za pośrednictwem Moodle (test i esej) oraz quizów w toku semestru

• ocena końcowa jest oceną ważoną trzech ocen składowych z: 1) wyniki quizów realizowanych w trakcie wykładu (z wagą 30%), 2) testu egzaminacyjnego (40%) oraz 3) eseju egzaminacyjnego (30%)

o studenci uzyskają możliwość zwolnienia z eseju egzaminacyjnego na podstawie zespołowego projektu wykonanego podczas semestru

o niezadowalająca ocena projektu zespołowego w trakcie semestru może być poprawiana poprzez przystąpienie do eseju egzaminacyjnego (w takim przypadku wiążąca jest ocena z eseju na egzaminie)

o dla uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu konieczne jest zaliczenie testu (zdobycie min. 50% pkt.) oraz eseju (min. ocena 3)

• skala ocen z przedmiotu: 50-59 pkt. proc. (ocena 3), 60-69 pkt. proc. (3+), 70-79 pkt. proc. (4), 80-89 pkt. proc. (4+), 90-100 pkt. proc. (5)

• wykładowcy zastrzegają sobie prawo przyznania najaktywniejszym studentom bonusów w postaci zwolnienia z całego lub części egzaminu lub podwyższenia oceny uzyskanej na egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk, Jarosław Górski
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk, Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)