Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG070
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Mile widziana jest znajomość języka angielskiego (ułatwi zrozumienie literatury).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Metody ilościowe służą przede wszystkim mierzeniu. Metody ilościowe pokazują obraz konkretnej sytuacji. Przeprowadzając ankietę czy też analizując dane społeczno-ekonomiczne, mając przy tym na uwadze teorie ekonomii możemy pokazać istotne aspekty życia gospodarczego, których „gołym okiem” (bez przeanalizowania liczb) nie widać.

Seminarium umożliwia wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,”Zaawansowana Ekonometria”. Zajęcia będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim.

Zaliczenie: napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie.

II. Przedstawienie zasad pisania prac magisterskich.

III. Przedstawienie, w zależności od zainteresowań

słuchaczy, wybranych zjawisk będących trudnych do

zmierzenia.

IV. Uzgodnienie ze słuchaczami tematyki prac magisterskich.

V. Prezentacje referatów, omawianie postępów w opracowywaniu pracy.

Przykładowe tematy:

- Wpływ kondycji finansowej na inwestycje w kapitał trwały w przedsiębiorstwach

- Wpływ sytuacji finansowej firm na strukturę wymagalności zobowiązań

- Innowacje organizacyjne i marketingowe w przemyśle

- Determinants of innovation. A univariate and bivariate analysis of microeconomic data

- Determinanty stopy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce

- Charakterystyki dzieła sztuki a jego cena na polskim rynku akcyjnym

- Pozamedyczne czynniki wpływające na poziom wydatków na zdrowie

- Analiza determinantów kształtujących decyzję o konsumpcji papierosów i poziomie dokonywanych wydatków

- Aktualne i preferowane godziny zatrudnienia na polskim rynku pracy

- Analiza wpływu czynników demograficznych i socjo-ekonomicznych na długość okresu bezrobocia

- Wpływ indywidualnych charakterystyk bezrobotnych na minimalne wynagrodzenia skłaniające do pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pisania pracy dyplomowej.

2.Student ma pogłębioną wiedzę na temat zagadnienia, które bada w swojej pracy.

3.Student ma pogłębioną wiedzę o problemach analizy danych empirycznych oraz metod badania i opracowywania materiałów źródłowych.

4.Student zna sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych.

5.Student ma wiedzę na temat metod ilościowych stosowanych w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student posiada pogłębioną umiejętność doboru modelu statystycznego i metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych. Student zna wszystkie obowiązujące zasady przy pisaniu pracy dyplomowej.

2. Umie wykorzystać metody ekonometryczne, by z danych odczytać ilościowe i jakościowe związki między zmiennymi, zweryfikować na podstawie danych hipotezy teoretyczne oraz sformułować prognozy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Student ma świadomość konieczności weryfikacji teorii ekonomicznych za pomocą danych empirycznych. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń modeli stosowanych w analizie empirycznej. Potrafi zaplanować i współpracując w grupie zrealizować badanie empiryczne.

2.Student rozumie, że teorie ekonomiczne są kontrowersyjne i że konieczne jest konfrontowanie ich z danymi empirycznymi. Umie sobie wyobrazić, czy daną hipotezę ekonomiczną można poddać empirycznej weryfikacji.

3.Student ma świadomość, że metody ilościowe mają ograniczenia, co wynika z niedoskonałości zbiorów danych, którymi dysponujemy oraz uproszczonym charakterem wykorzystywanych modeli. Rozumie, że metody badań ilościowych w ekonomii ciągle się rozwijają.

4. Student potrafią pracować samodzielnie.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy. Zaliczenie ostatniego semestru seminarium następuje dopiero po złożeniu pracy w dziekanacie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)