Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU2AMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego 30-godzinnego wykładu jest prezentacja nowoczesnych metod i modeli makroekonomicznych używanych przez badaczy i analityków w celu zrozumienia i prognozowania zjawisk makroekonomicznych. Po ukończeniu kursu student potrafi wykorzystać zdobyte narzędzia do wyjaśniania i interpretacji mechanizmów makroekonomicznych na zaawansowanym poziomie.

Kurs składa się z trzech części. Pierwsza część obejmuje mikropodstawy nowoczesnych modeli makroekonomicznych. Część druga obejmuje fakty i teorie wzrostu gospodarczego. Trzecia część poświęcona jest analizie i modelowaniu zjawisk cykli koniunkturalnych

Pełny opis:

Część I: Mikropodstawy

1. Wprowadzenie do dynamicznych modeli makroekonomicznych [Wickens (2008): 1]

2. Wybór pomiędzy konsumpcją a czasem wolnym [Barro (1997): 2]

3. Inwestycje [Wickens (2008): 2.7, Romer (2012): 9]

Część II: Neoklasyczne teorie wzrostu gospodarczego

4. Fakty wzrostu gospodarczego. Model Solowa [Wickens (2008): 3, Romer (2012): 1, Jones and Vollrath (2013)]

5. Model Ramseya-Cassa-Koopmansa [Wickens (2008): 4, Romer (2012): 2]

6. Optymalne opodatkowanie [Wickens (2008): 5–6, Romer (2012): 2, 13]

Część III: Cykle koniunkturalne:

7. Wprowadzenie do modelowania zjawisk cykli koniunkturalnych [Wickens (2008): 14, Romer (2012): 5]

8. Model RBC [Wickens (2008): 14, Romer (2012): 5]

9. Rozszerzenia modelu RBC [Hansen (1985), Rogerson (1988), King and Rebelo (2000)]

10. Bezrobocie w modelu RBC [Romer (2012): 10.6]

11. Modele uwzględniające pieniądz [Wickens (2008): 8, Walsh (2010): 2–3]

12. Model nowokeynesowski [Wickens (2008): 9, Walsh (2010): 6, 8, Romer (2012): 7]

13. Optymalna polityka pieniężna [Wickens (2008): 13, Walsh (2010): 7–8, Romer (2012): 11]

14. Frykcje finansowe [Walsh (2010): 10.5]

Literatura:

Wymagane informacje są zawarte w notatkach do wykładu. Najczęściej wykorzystywaną pozycją jest Wickens (2008), choć notacja w książce różni się od notacji używanej na wykładzie. Dodatkowe materiały są zaczerpnięte z różnych książek i artykułów naukowych.

Wymagana literatura:

[1] Notatki do wykładu.

[2] Romer, D. (2012): Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill/Irwin, 4th ed.

[3] Wickens, M. (2008): Macroeconomic Theory. A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press, 1st ed.

Literatura dodatkowa:

[1] Barro, R. (1997): Macroeconomics. The MIT Press, 5th ed.

[2] Jones, C. I. and Vollrath, D. (2013): Introduction to Economic Growth. W. W. Norton & Company, 3rd ed.

[3] Walsh, C. (2010): Monetary theory and policy. The MIT Press, 3rd ed.

[4] Hansen, G. D. (1985): Indivisible labor and the business cycle, Journal of Monetary Economics, 16(3), 309–327.

[5] King, R. G. and S. T. Rebelo (2000): Resuscitating Real Business Cycles, NBER Working Papers 7534, National

Bureau of Economic Research, Inc.

[6] Rogerson, R. (1988): Indivisible labor, lotteries and equilibrium, Journal of Monetary Economics, 21(1), 3–16.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna główne modele makroekonomiczne wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych oraz ich konsekwencje z punktu widzenia polityki gospodarczej.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

• Umie sformułować i zapisać proste modele równowagi ogólnej

• Rozumie logikę statycznych i dynamicznych efektów makroekonomicznych

• Rozumie procesy odpowiadające za wzrost gospodarczy i cycle koniunkturalne

• Umie ocenić makroekonomiczne efekty zmian w polityce gospodarczej

KU01, KS03, KS02

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się punkty z prac domowych (30%) oraz pisemnego egzaminu końcowego (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki, Mehmet Burak Turgut
Prowadzący grup: Marcin Bielecki, Mehmet Burak Turgut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki, Mehmet Burak Turgut
Prowadzący grup: Marcin Bielecki, Mehmet Burak Turgut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)