Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna w programie MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-EXCEL-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna w programie MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy analizą statystyczną w Excelu. Omówione zostaną ważniejsze metody statystyczne stosowane w badaniach oraz ekonomicznej analizie danych oraz przedstawione zostaną narzędzia Excela.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Szeregi czasowe

Prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych).

✓ Statystyki opisowe

Średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności, metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot).

✓ Miary korelacyjne

Metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe).

✓ Testowanie hipotez statystycznych

Budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne.

✓ Modele regresji

Model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu - jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych.

✓ Przykłady aplikacji statystycznych

W Ms Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ćwiakowski, Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Piotr Ćwiakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)