Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie finansowe w programie MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-EXCEL-MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie finansowe w programie MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy modelowaniem finansowym w Excelu. Omówione zostaną ważniejsze modele finansowe stosowane w biznesie oraz przedstawione zostaną narzędzia Excela.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Matematyka finansowa (lokaty)

Typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu.

✓ Matematyka finansowa (kredyty)

Typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu.

✓ Matematyka finansowa (akcje)

Wycena akcji jednorocznych, skończonych i nieskończonych, model stałej dywidendy, model Gordona, model wielofazowy.

✓ Matematyka finansowa (obligacje)

Obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM).

✓ Przydatne funkcje finansowe

Funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę.

✓ Ocena projektów inwestycyjnych

Charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu.

✓ Analiza portfelowa (budowa portfeli)

Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancjikowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

✓ Analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu)

Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

✓ Instrumenty pochodne (opcje na akcje)

Typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-RossaRubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo.

✓ Narzędzia Excela do analizy finansowej

Funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.

✓ Przykłady aplikacji finansowych w Excelu

Kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos, Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)