Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-EXCEL-PIU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika

✓ Wbudowane narzędzia Excela

Klawisze skrótu i przyciski uruchamiające procedury VBA, formanty (formularza i ActiveX), okna dialogowe (standardowe i UserForm), menu podręczne, wstążka.

✓ Obsługa zdarzeń

Arkuszy (m.in. Change, SelectionChange, Activate), skoroszytów (m.in. Open, BeforeClose, SheetActivate), aplikacji, wykresów (m.in. Select, MouseMove), zdarzenia niezwiązane z obiektami (m.in. OnKey, OnTime).

✓ Obiekty typu Shapes

Wstawianie oraz edycja przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), obsługa formantów formularza (Label, Button, ListBox, DropDown, CheckBox, OptionButton, GroupBox).

✓ Formanty ActiveX

Wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardowe), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown/KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick).

✓ Wbudowane okna dialogowe

Funkcje: MsgBox, InputBox, metody: GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso.

✓ Niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm)

Projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm.

✓ Zaawansowane formularze UserForm

Projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy (wyrażenia regularne – regular expression), używanie niestandardowych formantów (m.in. Microsoft Date and Time Picker Control, Windows Media Player Control, czy własne formanty), wydajne metody pobierania danych do formularzy UserForm oraz

zapisywania wyborów użytkownika.

✓ Przykłady zastosowań zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach

Aplikacja do wprowadzania, kontrolowania i raportowania danych sprzedażowych w restauracji; aplikacja do kontrolowania zapasów produktów w magazynie, UF kalendarz służący do łatwego wyboru daty, UF intro wyświetlany na cały ekran bez paska tytułowego, pasek postępu wykonywania aplikacji, wiele innych.

✓ Interfejs API systemu Windows oraz moduły klas

Przykłady zastosowań w formularzach UserForm.

✓ Automodyfikacja kodu VBA

Zintegrowane środowisko programisty (IDE), automatyzacja pracy na obiektach (OLE), obiekty środowiska IDE (VBE, CommandBar, Window, VBProjekt, Reference, VBComponent, Property, CodeModule, Designer, zastosowanie automodyfikacji kodu w formularzach UserForm).

✓ Menu podręczne

Konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym.

✓ Wstążka

Konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki, tworzenie różnych formantów na wstążce, przykłady zaawansowanej modyfikacji istniejących grup na wstążce.

✓ Udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków)

Pliki dodatków, korzyści ze stosowania dodatków, schemat tworzenia nowego dodatku, testowanie i ocena dodatków.

✓ Przykłady profesjonalnych aplikacji

Analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych).

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak, Patryk Samborski
Prowadzący grup: Patryk Samborski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)