Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multinational Corporations Strategy and International Markets (Master Thesis Seminar)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS10
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multinational Corporations Strategy and International Markets (Master Thesis Seminar)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest dostarczenie pogłębionej wiedzy oraz instrumentów i metod jej pozyskania aby student mógł, w efekcie końcowym, napisać pracę magisterską.

Pełny opis:

1/Wyjaśnienie podstawowych składników pracy magisterskiej oraz możliwych sposobów i metodologii jej przygotowania i napisania.

2/Wybór przez studenta przedmiotu/problemu zainteresowania naukowego.

3/Wybór i przeczytanie pozycji literatury przedmiotu dot. aspektów teorii oraz dotychczasowych badań empirycznych.

4/Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej, składającego się z roboczego tytułu pracy, celu pracy, hipotez badawczych oraz zarysu w punktach i podpunktach rozdziałów części teoretycznej i empirycznej pracy.

5/Prezentacja na seminarium wybranych fragmentów literatury przedmiotu oraz własnych badań.

6/Dostarczenie promotorowi do sprawdzenia pierwszych wersji napisanych rozdziałów pracy.

7/ Dostarczenie promotorowi do sprawdzenia pierwszej wersji całej pracy magisterskiej.

8/Uwzględnienie uwag i poprawek promotora w pracy.

9/Zatwierdzenie przez promotora poprawionej, finalnej wersji pracy magisterskiej.

Literatura:

Wg. sugestii promotora oraz/lub studenta, osobno, dla każdego studenta, uczestnika seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student potrafi napisać pracę magisterską, czyli potrafi zdefiniować problem badawczy,

potrafi przeanalizować literaturę i wybrać metodę badania,

potrafi postawić hipotezy badawcze oraz je zweryfikować,

potrafi sformułować wnioski i konkluzje z przeprowadzonego badania wskazując jednocześnie na występujące ograniczenia w interpretacji wyników oraz na możliwe kierunki dalszych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji lub dostarczonych rozdziałów pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)