Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w zarządzaniu strategicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW705
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w zarządzaniu strategicznym
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i zoperacjonalizowanie procesu tworzenia, realizacji i pomiaru strategii zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W trakcie zajęć przedstawione zostaną metody ilościowe i narzędzia stosowane w analizie strategicznej, planowaniu strategicznym, alokowaniu środków finansowych, monitorowaniu realizacji strategii, jak i jej ewaluacji.

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1) podstawy zarządzania strategicznego,

2) metody ilościowe w analizie strategicznej,

3) wykorzystanie analiz SWOT dla budowania strategii,

4) rodzaje strategii w instytucjach publicznych i prywatnych,

5) zasady formułowania celów strategicznych,

6) analiza wariantowa i analiza scenariuszy,

7) mierniki realizacji strategii,

8) mapy strategii,

9) pomiar realizacji strategii generalnej,

10) pomiar realizacji strategii funkcjonalnych organizacji,

11) interesariusze, statystyczne, a niestatystyczne metody doboru próby,

12) zastosowanie metod ilościowych oraz wybranych narzędzi w zarządzaniu strategicznym: metody parametryczne, histogram, diagram Pareto-Lorenza, wykres korelacji, arkusz kontrolny, schemat blokowy, diagram pokrewieństwa, diagram relacji,

13) metody nieparametryczne przy realizacji strategii,

14) metody ewaluacji realizacji strategii,

15) metodyki kontrfaktyczne, m.in.: difference-in-difference, propensity score matching, discontinuity design, podejście pipeline,

16) ilościowe metody oceny ryzyka stosowane w praktyce.

Literatura:

• B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008

• P. Modzelewski, K. Opolski (pod red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2014

• Piotr Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Wydawnictwa Fachowe CedWu, Warszawa 2009

• T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012

• J. J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002

• J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

• R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategy maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student zna zasady zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych,

• Student zna rodzaje strategii w instytucjach publicznych i prywatnych,

• Student wie, jakie rodzaje metod mogą być użyte przy ocenie realizacji poszczególnych rodzajów strategii,

• Student zna metodyki ewaluacji strategii,

Umiejętności:

• Student potrafi zbudować strategię instytucji publicznej lub prywatnej,

• Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod badawczych do oceny realizacji strategii,

• Student posiada umiejętność tworzenia i interpretowania mierników realizacji strategii w złożonym otoczeniu bliższym i dalszym,

Kompetencje społeczne – postawy:

• Student potrafi zakomunikować rolę zastosowania metod ilościowych do zarządzania strategicznego w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,

• Student wyraża akceptację dla stosowania metod pomiaru realizacji strategii,

• Student wyraża chęć stosowania metod ilościowych w zarządzaniu strategicznym w celu zapewnienia realizacji celów głównych oraz celów organizacyjnych instytucji.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie pracy projektu końcowego, jak również wykonywanie ewentualnych zadań w ramach pracy zespołowej w trakcie zajęć (np. rozwiązywanie studiów przypadku)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)