Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audit (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW776(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audit (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy o procesie badania sprawozdania finansowego (w tym planowaniu, zbieraniu dowodów badania oraz sprawozdawczości w procesie badania) oraz innych usługach zapewniających/atestacyjnych.

Wykład prowadzony jest w formie konwersatorium, z położeniem nacisku na aktywny udział słuchaczy. Po zaprezentowaniu części teoretycznej następuje omówienie zagadnień praktycznych. W toku zajęć studenci nabywają wiedzę o koncepcji usług badania i usług zapewniających.

Pełny opis:

Syllabus szczegółowy (odzwierciedla wersję ACCA egzaminu F8 (Audit and Assurance))

A Regulacje i założenia ramowe audytu

1. Koncepcja audytu i innych usług atestacyjnych

2. Audyt zewnętrzny

3. Ład korporacyjny

4. Kodeks etyki (ACCA’s Code of Ethics and Conduct)

B Planowanie i ocena ryzyka

1. Pozyskanie i akceptowanie zlecenia badania sprawozdania finansowego

2. Cel i główne zasady

3. Ocena ryzyka istotnego zniekształcenia

4. Poznanie jednostki i jej środowiska

5. Oszustwa, przepisy prawa i regulacje

6. Planowanie badania i dokumentacja

C Kontrola wewnętrzna

1. System kontroli wewnętrznej

2. Wykorzystanie i ocena systemu kontroli wewnętrznej przez audytorów

3. Testy kontroli

4. Komunikacja dotycząca kontroli wewnętrznej

5. Audyt wewnętrzny i ład korporacyjny oraz różnice pomiędzy audytem zewnętrznym i audytem wewnętrznym

6. Zakres funkcji audytu wewnętrznego oraz outsourcing i zadania audytu wewnętrznego

D Dowody badania

1. Stwierdzenia sprawozdania finansowego i dowody badania

2. Procedury audytowe

3. Badania wyrywkowe (próbkowanie) i inne metody testowania

4. Badania obszarów szczególnych

5. Wspomagane komputerowo techniki badania (CAAT)

6. Wykorzystanie pracy innych

7 Organizacje nie działające dla zysku

E Przegląd końcowy, finalizacja badania i sprawozdawczość

1. Późniejsze zdarzenia

2. Kontynuacja działalności

3. Oświadczenia pisemne

4. Przegląd końcowy i finalizacja badania

5. Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta

Literatura:

Obowiązkowa literatura:

Międzynarodowe Standardy Badania (ISAs, MSB)

Usługi Atestacyjne inne niż badanie i przegląd historycznych danych finansowych

Kodeks Etyki ACCA (ACCA’s Code of Ethics and Conduct) (2017)

Kodeks dobrych praktyk – przykład The UK Corporate Governance Code (2016)

Dobre praktyki dotyczące komitetów audytu – przykład FRC Guidance on Audit Committees (2016)

Dodatkowa literatura:

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej przy badania małych i średnich przedsiębiorstw, czwarte wydanie

Efekty uczenia się:

Z chwilą pomyślnego ukończenia kursu, kandydaci powinni być w stanie wyjaśnić proces badania sprawozdań finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu wymaga zdania pisemnego egzaminu.

Egzamin podzielony jest na dwie części: Część A obejmująca 15 pytań wielokrotnego wyboru (za każde pytanie można otrzymać dwa punkty) oraz Część B składająca się z 3 pytań otwartych (dwa z nich umożliwiają zdobycie 20 punktów, a jedno zdobycie 30 punktów). Próg zaliczenia to 50%.

W czasie egzaminu dozwolone jest korzystanie przez studentów jedynie ze zwykłego kalkulatora (brak możliwości korzystania z telefonu komórkowego lub kalkulatora finansowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Majek
Prowadzący grup: Waldemar Majek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)