Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizacja seniorów – ocena wsparcia udzielanego przez lokalne instytucje samorządowe w okresie pandemii.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW865
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywizacja seniorów – ocena wsparcia udzielanego przez lokalne instytucje samorządowe w okresie pandemii.
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmie analizę potrzeb seniorów w zakresie działań aktywizujących i wsparcia udzielanego przez lokalne instytucje samorządowe w okresie pandemii. Kurs jest projektem wdrożeniowym. Obejmie nie tylko warsztaty i zajęcia na uczelni, ale także badania terenowe na obszarze wybranej gminy, tutoring, pracę projektową. Zakończy się wypracowaniem rekomendacji w postaci konkretnych działań dla gminnych jednostek finansujących i organizujących zajęcia i pomoc dla seniorów.

Celem kursu jest kształcenie u studentów umiejętności praktycznych i społecznych:

- pracy w zespole projektowym;

- komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym;

- diagnozowania problemu dotyczącego określonej grupy społecznej na podstawie analizy samodzielnie zebranych danych jakościowych i ilościowych;

- tworzenia i przeprowadzania badań ankietowych w celu pozyskania danych dotyczących preferencji społecznych;

- wykorzystania metod i narzędzi ekonomicznych przydatnych dla realizacji projektów wdrożeniowych;

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Obejmie analizę potrzeb wybranej grupy społecznej (seniorzy) w zakresie działań aktywizujących i wsparcia udzielanego przez lokalne instytucje samorządowe. Diagnoza zostanie przeprowadzona na podstawie wywiadów jakościowych i badania ankietowego wśród seniorów w wybranej gminie/gminach. Posłuży sprawdzeniu, do jakiego stopnia koszyk usług aktywizujących, który jest oferowany w danej lokalnej społeczności, jest optymalny z punktu widzenia preferencji osób starszych. Projekt zakłada zbadanie efektywności kosztów przyjętych w rzeczywistości rozwiązań (w zderzeniu z problemem ograniczonego budżetu i niegraniczonych potrzeb gminy).

Na podstawie diagnozy potrzeb i analizy aktualnie stosowanych rozwiązań, zostaną wypracowane rekomendacje dla optymalnego koszyka usług aktywizujących i wspierających osoby starsze. Projekt zakłada również zbadanie ważnych czynników towarzyszących takich jak: odległość/położenie/dostępność dużych miast/ośrodków zdrowia/domów kultury/sklepów, ich specyfikę lokalną i nierówności w skali gminy/regionu/kraju.

Sytuacja pandemiczna z uwagi na zachorowania na COVID-19, jej wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb seniorów, w szczególności na stan psychiczny i problem wykluczenia będą stanowić ważny punkt analizy, wraz z oceną możliwości i efektywności wsparcia gminy w tym czasie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pikuła, N. G. Aktywność osób starszych w sytuacji pandemii koronawirusa Activity among the elderly during the coronavirus lockdown. Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, 139, Kraków 2020

2. Raport krajowy – POLSKA, Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017 raport_osoby starsze.pdf (senior.gov.pl)

3. Raport na temat jakości życia seniorów w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, Instytut Polityki Senioralnej, 2021 Raport na temat jakości życia seniorów w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 (centrumis.pl)

Literatura dodatkowa:

1. Błędowski P. Szatur-Jaworska B., Szweda Z. , Raport na temat osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012

2. Pikuła, N. G. Działalność edukacyjna uniwersytetów trzeciego wieku w czasie pandemii Educational activities of the Universitity of the Third Age during the pandemic. Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, 179. Badania wykonano w ramach projektu Seniorzy na rynku pracy – wybrane konteksty, Kraków 2020

3. Richert Kaźmierska, A. Organizacja systemu opieki nad seniorami wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(348), 25-43, Łódź 2020

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. 2021.0.1372 t.j.

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2021 poz. 2268, t.j.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat:

- metod diagnozowania potrzeb/problemów określonej grupy społecznej i sposobów/możliwości ich rozwiązywania;

- projektowania i przeprowadzenia badań ankietowych, w celu poznania preferencji badanej populacji;

Praktyczne umiejętności:

- komunikacyjne i interpersonalne: pracy zespołowej w projekcie i współpracy z otoczeniem;

- analityczne i diagnostyczne: wykorzystanie wiedzy akademickiej w praktyce, analiza danych jakościowych i ilościowych;

- umiejętność wypracowania rekomendacji (praktycznych rozwiązań) na podstawie wyników samodzielnie przeprowadzonych badań, w odpowiedzi na konkretną potrzebę partnera zewnętrznego.

Kompetencje społeczne:

- kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: wśród studentów zostanie wykształcona postawa proaktywna, oparta na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie projektu końcowego. Projekt będzie oceniony jako średnia liczba punktów przyznanych przez wykładowców, tutorów i przedstawicieli partnera zewnętrznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)