Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1FI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień i problemów dotyczących rynków finansowych, instrumentów i strategii inwestycyjnych. Podczas wykładów przedstawione zostaną problemy efektywności rynku, zróżnicowania instrumentów finansowych oraz inżynierii finansowej. Omówione zostaną koncepcje selekcji papierów wartościowych do portfeli inwestycyjnych, metod ich konstruowania oraz wyboru optymalnych z punktu widzenia inwestora.

Pełny opis:

1. Wstęp. Niedoskonałości rynku. Negatywna selekcja ryzyka. Efekt bodźcowy. Moralny hazard. Zachowania stadne. Problem kaskad.

2. Rynek pieniężny. Instrumenty rynku pieniężnego. Bony skarbowe. Papiery komercyjne. Bony NBP. Krzywa dochodowości. Problem ryzyka re inwestycyjnego.

3. Rynek walutowy. Funkcje rynku walutowego. Transakcje na rynku międzybankowym. Rynki spotowe i terminowe. Kursy i kwotowania. Ogólny widok rynku.

Foreign exchange market. Functions of currency market. Transactions in the interbank market Spot and forward markets. Foreign exchange rates and quotations. General view of the market

4. Kontrakty opcyjne. Kombinacje opcyjne. Parytet kupna-sprzedaże. Kombinacje / strategie. Zmiany nachylenia. Kombinacje obejmujące mieszaniny opcji długich i krótkich - spready. Rotacja. Spready horyzontalne i wertykalne.

5. Syntetyczne papiery wartościowe. Inżynieria finansowa. Opcje syntetyczne, forwardy / futureys. Krzyżowe opcje walutowe.

6. Sprawiedliwa wycena kontraktów opcyjnych. Czynniki wpływające na premię. Czynniki wrażliwości. Model dwumianowy. Portfel zabezpieczony. Formuła Sharpe'a. Model Blacka-Scholesa. Wycena europejskiej opcji sprzedaży. Parytet kupna-sprzedaży. Modyfikacje modelu Blacka-Scholesa.

7. Teoria portfelowa. Portfel wieloskładnikowy. Wybór portfela. Teoria portfelowa Markowitza. Linia rynku kapitałowego. Metoda Sharpe’a. Model CAPM. Model APT. Miary Jensena, Sharpe’a i Treynora.

Literatura:

D. Blake, Financial market analysis, John Wiley & Sons, 2000

P. de Grauwe, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 2000

L. J. Gitman, Principles of managerial finance, Addison Wesley, 2000

F. S. Mishkin, The economic of money, banking, and financial markets, Addison Wesley, 1998

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa, 2002

B. Pietrzak et al., System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2008

J. Czekaj et al., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student zaznajamia się z szeroko rozumianymi finansami oraz ich miejscu w ekonomii. Rozumie złożoność rynków, zastosowanie i metody wyceny instrumentów finansowych (opcji). Zapozna się z wiedzą na temat efektywności rynku, niedoskonałości rynku, metod wyceny aktywów (opcji), tworzenia instrumentów syntetycznych, inżynierii finansowej, analizy portfelowej, zasadami tworzenia portfela inwestycyjnego.

Student nabywa zaawansowanych umiejętności wyceny akcji, obligacji oraz opcji. Będzie umiał konstruować instrumenty syntetyczne oraz strategie opcyjne. Umie tworzyć portfele inwestycyjne, zarządzać finansami i korzystać z analizy portfelowej. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska finansowe oraz wzajemne relacje między nimi. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów na rynku finansowym. Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane oraz metody analiz na rynku. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, rozszerzonej o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności. Posiada także umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu oraz rozumienia i analizowania zjawisk finansowych.

Student będzie w stanie przewidzieć konsekwencje działań na rynku finansowym, zależności rynkowe i wzajemne oddziaływania decyzji uczestników. Student będzie rozumiał konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowym na gospodarkę i społeczeństwo, będzie miał świadomość znaczenia rynków finansowych oraz zmienności i aktywności na tych rynkach. Prawidłowo zidentyfikuje i rozstrzygnie dylematy. Student dysponuje ogólnymi oraz specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie danych oraz ich wykorzystanie. Ma także świadomość konieczności stałego poszerzania swojej wiedzy, jej aktualizowania i weryfikowania. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny.

KW01, KU01, KU03, KK01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zadania podobne do dyskutowanych na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)