Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia zaawansowana cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1MIZ2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia zaawansowana cz.2
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza zbiór zagadnienia oraz modeli omówionych w przedmiocie zaawansowana mikroekonomia cz.1. Obejmuje miedzy innymi problem optymalizacji firm, w tym monopolistów oraz oligopolistów. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do wyjaśniania takich zjawisk jak wzrost nierówności zarobkowych, czy brak adekwatnych reakcji na zagrożenie zmianami klimatycznymi

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień oraz modeli z dziedziny mikroekonomii, które nie zostały omówione w przedmiocie mikroekonomia zaawansowana cz.1. Kurs obejmuje takie tematy jak maksymalizacja zysku, pojęcie równowagi na rynku, teoria gier oraz modele niepełnej informacji. Obok tradycyjnych zagadnień, omówione zostaną również przykłady ciekawych współczesnych artykułów naukowych. Omówione zostaną również zastosowania modeli mikroekonomicznych do analizy współczesnych problemów: wzrostu nierówności zarobkowej w krajach rozwiniętych, projektowania i kosztów polityki klimatycznej.

Lista omawianych tematów:

1. Maksymalizacja zysków; rozwiązanie: popyt i podaż firmy (VIM 19,22, VMA 2,3,6 MWG 5C); Wpływ zmian technologicznych na nierówności zarobkowe - Katz i Murphy (1992)*+

2. Równowaga cząstkowa vs równowaga ogólna; Równowaga Walrasa, Pierwsze i drugie twierdzenie dobrobytu (VIM 31, VMA 13,17; MWG 15E, 16A-D)

3. Pojęcie kosztów zewnętrznych (VMA 24); problem wspólnego pastwiska; Monopol; ustalanie ceny i podaży (VIM 24-25, VMA 14, MWG 12B);

4. Wstęp do teorii gier; definicja strategii; postać normalna; Równowaga Nasha w strategiach czystych i w strategiach mieszanych (VIM 28,29, VMA 15, MWG 7A-E; 8A-D)

5. Gry sekwencyjne; postać ekstensywna; Doskonała Równowaga Nasha; (VIM 28,29, VMA 15, MWG 7C; 9A,B); Oligopole: Cournot; Bertrand; Stackelberg (VIM 27, VMA 16, MWG 12A,C)

6. Asymetryczna informacja: model z sygnałami; Model Pryncypała i Agenta (VIM 37, VMA 25; MWG 13C); Czy doktoraty są bezużyteczne w biznesie?+; Optymalne inwestycje przy asymetrycznych informacjach* – Bandiera (2007);

7. Zadania powtórzeniowe

8. Prezentacje wyników projektu

* Tematy na podstawie artykułów naukowych (zobacz listę poniżej). Na wykładach będziemy omawiać uproszczone wersje modeli. Wymagane będą tylko modele omówione na wykładzie.

+ Tematy, które można wybrać do projektu badawczego (zobacz opis poniżej). Nie obowiązują na egzaminie.

Lista artykułów

Bandiera, O (2005) "Contract Duration and Investment Incentives: Evidence from Land Tenancy Agreements in 19th century Italy" Journal of the European Economic Association, forthcoming

Goldin, Claudia i Lawrence F. Katz (2007). "The Race between Education and Technology: The Evolution of U.S. Educational Wage Differentials, 1890 to 2005," NBER Working Papers 12984, National Bureau of Economic Research, Inc.

Rozdziały I – IV w Katz, Lawrence F. i Kevin M. Murphy (1992) "Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors" The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 1 (Feb., 1992), pp. 35-78

Literatura:

Lista artykułów

Bandiera, O (2005) "Contract Duration and Investment Incentives: Evidence from Land Tenancy Agreements in 19th century Italy" Journal of the European Economic Association, forthcoming

Goldin, Claudia i Lawrence F. Katz (2007). "The Race between Education and Technology: The Evolution of U.S. Educational Wage Differentials, 1890 to 2005," NBER Working Papers 12984, National Bureau of Economic Research, Inc.

Rozdziały I – IV w Katz, Lawrence F. i Kevin M. Murphy (1992) "Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors" The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 1 (Feb., 1992), pp. 35-78

Podręczniki:

Varian, H. R., Intermediate Microeconomics, ed. 7 (VIM)

Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., ed. 3′ (VMA)

Wymagany do zdobycia powyżej 80%: Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995 (MWG)

Podręczniki pełnią funkcję pomocniczą. Na egzaminie obowiązują tylko tematy i modele omówione na wykładach.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student ma wiedzę o wykorzystaniu mikroekonomii w modelowaniu zachowań producenta oraz rynków. Zna aplikacje praktyczne przedstawionych teorii i modeli.

Zna i rozumie pojęcie równowagi w zastosowaniu do wyboru producenta oraz wyprowadzenie funkcji podaży.

Zna podstawowe model opisujące struktury rynkowe monopol, oligopolu, kartel. Potrafi znaleźć równowagę w tych modelach.

Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii gier i rozumie ich przełożenie na modele struktur rynkowych.

Zna i rozumie czynniki wpływające na nieefektywność rynkową: złe określenie praw własności (dobra publiczne, zasoby wspólne, dobra klubowe) efekt gapowicza przy dostarczaniu dób publicznych, efekty zewnętrzne, asymetryczną informacje.

Zna modele przedstawiające niedoskonałości rynkowe oraz narzędzia, które mogą wpływać na zmniejszenie nieefektywności rynkowej spowodowanej ich istnieniem.

B) UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wykorzystać przedstawią teorię oraz modele do analizy rzeczywistych problemów ekonomicznych.

Potrafi zanalizować właściwości funkcji produkcji, znaleźć warunki równowagi producenta i wyprowadzić funkcję podaży.

Potrafi zidentyfikować zależności miedzy ogólnie rozumiana sferą produkcji a zmianami w gospodarce i społeczeństwie.

Potrafi znaleźć warunki równowagi oraz przeprowadzić analizę efektywności wprowadzenia narzędzie polityki gospodarczej. Potrafi zastosować model równowagi cząstkowej do większości zjawisk ekonomicznych, które go otaczają.

Potrafi rozróżnić procesy realne od modelowego ujęcia rynku doskonale konkurencyjnego. Umie rozdzielić pojęcia sprawiedliwości i efektywności.

Potrafi znaleźć warunki równowagi dla rożnych modeli rynku.

Potrafi zanalizować wpływ dyskryminacji cenowej, paczkowania oraz taryf dwu-częściowych na wyniki firmy.

Potrafi przedstawić kontrakt, który może wyeliminować niedoskonałości rynków przypadku, dóbr publicznych, efektów zewnętrznych oraz asymetrycznej informacji.

Potrafi łączyć teorię mikroekonomiczną z podejściem instytucjonalnym. Potrafi zanalizować oddziaływane norm społecznych na efektywność rozwiązań instytucjonalnych.

C) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Umie pracować w zespole, potrafi zaplanować pracę.

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu.

Potrafi powiązać wiedze teoretyczną z dalszą pracą zawodowa oraz z innymi dziedzinami nauk społecznych i matematyki.

Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania modeli mikroekonomicznych

Jest świadomy ogromu zjawisk, które mogą być modelowane w sposób mikroekonomiczny.

Dzieli się wiedza i pomaga innym w zrozumienie zagadnień mikroekonomicznych. Jest świadomy wpływ kapitału społecznego na osiągnięte wyniki pracy.

Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.

KW01, KU01, KU03, KK01

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalnie z przedmiotu można uzyskać 100 punktów

80 punktów można zdobyć na egzaminie końcowym

20 punktów można uzyskać z projektu zastosowania teorii

Aby zaliczyć przedmiot należy zdobyć co najmniej 40 punktów (50%) z egzaminu ORAZ co najmniej 50 punktów (50%) z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)