Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2PRH
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i gospodarczego, które są wykorzystywane podczas prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców. Wykład zawiera prezentację zasad, reguł i przepisów prawnych i metod samoregulacji, na których opierają się transakcje handlowe w gospodarce rynkowej. Studenci dowiadują się o organizacji, formach i podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończenia tej działalności, jak również postępowania w razie niewypłacalności przedsiębiorcy. W ramach wykładu prezentowane są typowe instrumenty zawierania i rozliczania transakcji gospodarczych, zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wobec klientów, a także podstawowe regulacje publiczno-prawne dotyczące rejestracji, prowadzenia i nadzoru państwa nad wykonywaniem działalności gospodarczej, włączając w to zasady prawa konkurencji, nadużywania pozycji rynkowej oraz obowiązki związane z ochroną konsumentów

Pełny opis:

1. Prezentacja źródeł polskiego prawa handlowego, tło historyczne, różnorodność źródeł, zasada jedności prawa cywilnego, zakres i granice prawa handlowego.

2. Podstawowe zasady i przepisy dotyczące przedsiębiorców, konstytucyjna zasada wolności gospodarczej i jej ograniczenia, warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, firma, zasady przedstawicielstwa w obrocie, prokura.

3. Przegląd typowych umów zawieranych przez przedsiębiorców (umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowy najmu, pożyczki, przewozu, ubezpieczenia, przechowania, składu), wyodrębnienie umów z udziałem konsumentów i zawieranych między przedsiębiorcami, zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, reguły konkurencji, zakaz nadużywania dominującej pozycji rynkowej, zasady koncentracji przedsiębiorców, odpowiedzialność przedsiębiorców z tych tytułów i środki ochrony.

4. Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji przedsiębiorców, kompetencje sądu rejestrowego, zasady postępowania przed sądem rejestrowym.

5. Zasady dotyczące likwidacji przedsiębiorców. Konsekwencje niewypłacalności przedsiębiorców. Postępowanie naprawcze. Postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu i polegające na likwidacji majątku upadłego. Przesłanki ogłoszenia upadłości i jej skutki. Zasady zaspokajania wierzycieli w toku postępowania upadłościowego.

6. Spółki osobowe i ich rodzaje: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka cywilna.

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

8. Spółka akcyjna.

9. Spółdzielnia.

10. Publiczny obrót papierami wartościowymi, organizacja rynku kapitałowego, regulacja giełdy papierów wartościowych.

11. Fuzje i przejęcia, podział i przekształcenia spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych, kapitałowych i spółdzielni.

Literatura:

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017

K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

W zakresie nabywanej wiedzy, studenci poznają podstawowe pojęcia prawne i instytucje prawa handlowego. Są w stanie wybrać odpowiednią formę prawną dla prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego o określonych rozmiarach. Odnośnie umiejętności, uczestnicy wykładu nabywają zdolność rozumienia funkcji i celu oraz źródeł regulacji i samo-regulacji obrotu gospodarczego. Powinni umieć odszukać właściwe źródła prawa i odpowiednio interpretować uregulowane w nich instytucje prawa handlowego. Z kolei w zakresie społecznych kompetencji, oczekiwane rezultaty kształcenia, oprócz zaznajomienia się z ogólnie rozumianą kulturą prawną, polegają na nabyciu przez studentów umiejętności oceny korzyści I ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w poszczególnych formach prawnych oraz na umiejętności oszacowania ryzyka odnoszącego się do określonej roli pełnionej w obrocie, w szczególności związanej z udziałem w organach spółek handlowych i spółdzielni.

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Dzierżak
Prowadzący grup: Paulina Dzierżak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)