Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowe systemy informatyczne w informacyjnej infrastrukturze gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW053
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bankowe systemy informatyczne w informacyjnej infrastrukturze gospodarki
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie specyfiki bankowych systemów informatycznych, jako integralnej składowej infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki. Rozpatrywane są cechy systemów w różnych typach banków (komercyjnych), na tle innych obiektów gospodarczych.

Szczególną rolę poświęcono m.in. nowym technologiom informacyjnym, koncepcjom bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej, nowoczesnym metodom dystrybucji usług bankowych i kierunkom rozwoju technik informatycznych w sferze finansowo-bankowej.

1. Zajęcia w formie warsztatów ekonomicznych, przeznaczone dla studentów studiów zaocznych.

2. Nie ma wymagań odnośnie wstępnej wiedzy u studentów podejmujących zajęcia, a jedynie zainteresowania oferowaną problematyką.

3. Forma zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie referatu na zadany temat.

4. Warsztaty: 12 godz. godz. w semestrze zimowym. Zajęcia realizowane w sali dydaktycznej.

Pełny opis:

Program warsztatów obejmuje następującą problematykę:

1. Systemy informatyczne w bankach – wprowadzenie w problematykę.

2. Bankowe systemy informatyczne jako integralna składowa infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki.

3. Warunki rozwoju bankowych systemów informacyjnych. Specyficzne cechy bankowych systemów informatycznych.

4. Kierunki rozwoju technik informatycznych w bankowości. Bankowość elektroniczna, internetowa i wirtualna. Wzbogacanie kanałów dystrybucji usług bankowych.

5. Automatyczne izby rozliczeniowe. Organizacja rozliczeń międzybankowych w Polsce i w innych krajach (Unii Europejskiej).

6. Standardy elektronicznej komunikacji. Technologia EDI. Standard SWIFT.

7. Systemy informacyjne w otoczeniu banku. Systemy informacji kredytowej.

8. Metody ochrony infrastruktury bankowej i zasobów informacyjnych na wypadek katastrof. Systemy disaster recovery.

Literatura:

Do niektórych zajęć mogą być przydatne następujące prace:

1. Dziuba D.T., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych. Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa 2002.

2. Gospodarowicz A., red., Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje. C.H.Beck, Warszawa 2018.

3. Gospodarowicz A., red., Zastosowania informatyki w instytucjach finansowych. UE we Wrocławiu, Materiały konferencyjne z lat 1998-2010.

Szczegółowa literatura, wynikająca z zainteresowań studentów podawana jest na zajęciach.

Efekty uczenia się:

A) wiedza

• Student ma pogłębioną wiedzę o bankowych systemach informatycznych, warunkach ich rozwoju i ich cechach.

• Student ma wiedzę na temat wzbogacania kanałów dystrybucji usług bankowych, w tym o systemach bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej. Ma wiedzę o systemach zdalnej realizacji usług na rynkach finansowych.

• Student zna i rozumie zasady organizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ma wiedzę o standardach elektronicznej komunikacji na rynkach finansowych.

• Student ma wiedzę na temat systemów informacyjnych w otoczeniu banku, o systemach informacji kredytowej.

• Student ma wiedzę o metodach disaster recovery, ograniczania ryzyka informatycznego w systemach bankowych

S2A_W02, S2A_W03, S2A_W08

B) umiejętności

• Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji instytucji bankowych.

• Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania nowych technologii informacyjnych na rynku finansowo-bankowym.

• Student będzie rozumiał różne strategie rynkowe podmiotów na rynku finansowo-bankowym.

• Student potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia inwestycji IT w bankach.

• Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu tego opracowania.

S2A_U06, S2A_U08, S2A_U10

C) kompetencje społeczne

• Student ma świadomość ogromnej roli, jaką w bankach (instytucjach finansowych) odgrywają nowe technologie informacyjne.

• Student rozumie konieczność stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych we współczesnych instytucjach bankowych.

• Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla instytucji bankowych (finansowych).

• Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowo-bankowym na gospodarkę i społeczeństwo (wywołanych zwłaszcza rozwojem nowych technologii informacyjnych).

• Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z globalizacją rynków finansowych i wykorzystywaniem nowych technologii informacyjnych.

• Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

S2A_K01, S2A_K02, S2A_K06

Ukończenie kursu zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne i analityczne w zakresie systemów zarządzania informacją w bankach i innych instytucjach finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia oceniane są: aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowywanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Dariusz Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)