Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW074
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategic accounting
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

We współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach występuje potrzeba holistycznego podejścia do implementacji strategii. Informacje księgowe powinny być adekwatne do realizacji celów i umożliwić firmie osiągnięcie strategicznych korzyści. 2. Ten kurs dostarcza wiedzy na temat stosowania rachunkowości na potrzeby zbierania informacji strategicznych, a zaawansowane metody rachunkowości strategicznej są ilustrowane licznymi studiami przypadku. 3. Narzędzia rachunkowości strategicznej. 4. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów magisterskich.

5. Ocena opiera się na zadaniach grupowych i pracy zespołowej

Pełny opis:

1. Podstawy rachunkowości strategicznej (3 godziny)

Mierzenie wyników biznesowych, decyzje strategiczne, strategia korporacyjna, cele, strategie operacyjne, benchmarking. Alternatywy strategii: teorie i modele, nowe zasady konkurencji, analiza branżowa, analiza interesariuszy, przywództwo kosztowe, zarządzanie zasobami, łańcuch wartości.

2. Zyskowność produktów i klientów oraz kalkulacja kosztów w zależności od rodzaju działalności (3 godziny)

Rentowność produktu, dochodowość klienta, centra przychodów. Centra kosztów, alokacja kosztów, ceny transferowe, kalkulacja kosztów produktu, rachunek kosztów działań.

3. Księgowość jakości i zrównoważony pomiar wyników (3 godziny)

Orientacja na klienta, kontrola jakości, rachunek kosztów docelowych, metoda kaizen, zarządzanie kosztami jakości.

Zrównoważony pomiar wyników, strategie w różnych typach organizacji, mapy strategii.

4. Prezentacje projektów przygotowanych w zespołach (3 godziny)

Literatura:

Literatura wymagana:

• Malcolm Smith, Performance measurement & management. A strategic approach to management accounting, SAGE Publications, London, 2005

• studia przypadków rozważane w trakcie zajęć

Literatura zalecana:

• Ch. S. Chapman, Controlling strategy. Management, Accounting and Performance Measurement, Oxford University Press, USA 2005

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Student rozumie znaczenie korzystania z różnych rodzajów danych przy ocenie sytuacji finansowej firmy

2. Studenci znają i rozumieją analizę rentowności portfela klientów, metodę rachunku kosztów działalności, rachunek kosztów jakości, a także przydatność połączonego wykorzystania różnych rodzajów mierników finansowych i strategicznych.

4. Student zna podstawowe sposoby pozyskiwania danych strategicznych dotyczących danej firmy/ branży.

B. Umiejętności

1. Studenci są w stanie zaprojektować strategiczny system księgowy dla przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej

2. Student potrafi wybrać narzędzie księgowe odpowiednie dla danego zagadnienia strategicznego

3. Studenci mogą przygotować raport na temat sposobu monitorowania realizacji celów strategicznych firmy przy użyciu i łączenia różnorodnych zbiorów danych

C. Kompetencje społeczne

1. Studenci mogą pracować w zespole nad realizacją złożonych, interdyscyplinarnych projektów doradztwa strategicznego z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji

2. Studenci rozumieją potrzebę zastosowania narzędzi księgowych do strategicznego zarządzania firmą

3. Student potrafi komunikatywnie przedstawić mapy strategii, wyciągając wnioski dotyczące funkcjonowania firmy w horyzoncie długoterminowym

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest dokonywana na podstawie prezentacji końcowej, będącej wynikiem pracy zespołowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)