Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami biznesowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW082
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami biznesowymi
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem tego kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do stosowania koncepcji zarządzania procesami biznesowymi. W ramach kursu studenci będą korzystać z narzędzi informatycznych do zarządzania procesami biznesowymi - systemy Adonis i/lub ARIS.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Procesy vs. funkcje. Definiowanie, klasyfikowanie i katalog cech procesów. Architektura procesów. Koncepcje zarządzania oparte na procesach.

- Cykl życia BPM: identyfikowanie, odkrywanie, dokumentowanie, analizy, usprawnienia procesów. Krytyczne czynniki sukcesu dla BPM.Studia przypadków BPM.

- Metody (głównie BPMN i/lub EPC) oraz narzędzia informatyczne modelowania procesów (Adonis i/lub ARIS). Praktyczne zadania modelowania z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.

Literatura:

Business Process Management. Istota zarządzania procesami biznesowymi. PWN. 2022

Wybrane artykuły i studia przypadków polecone przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza: Student zna i rozumie istotę podejścia procesowego do zarządzania organizacją. Ma wiedzę dotyczącą głównych koncepcji zarządzania opartych na procesach, umie objaśnić zasadność ich stosowania, zalety i ograniczenia. Rozumie wpływ zarządzania procesami na efektywność organizacji.

B) Umiejętności: Student potrafi zdefiniować łańcuch wartości organizacji, zidentyfikować główne i pomocnicze procesy biznesowe. Student analizuje praktyczne studia przypadków i proponuje rozwiązanie problemów w oparciu o poznane cechy i zasady konstrukcji procesów. Student wykorzystuje narzędzia informatyczne ARIS i/lub Adonis do modelowania procesów. Student stosuje metody analiz czasu realizacji, jakości i kosztów procesów. Student potrafi zaproponować usprawnienia w realizacij procesów.

C) Kompetencje społeczne: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków I projektów praktycznych. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Krótki test, praca w trakcie zajęć, prace domowe, projekt w zespole

Test z części teoretycznej (40%). Ćwiczenia w trakcie zajęć i prace domowe (30%). Projekt modelowania procesów w zespołach (30%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)