Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM082
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne. Teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza praw rządzących lokalnym sektorem publicznym, sposobów jego organizacji, realizowanych przez samorząd terytorialny zadań oraz źródeł ich finansowani, a efektem praca magisterska

Pełny opis:

Seminarium magisterskie

1) W pierwszej części zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. samorządu terytorialnego, zarówno na gruncie teorii jak i praktyki różnych krajów. Na tej podstawie studenci wybiorą wstępny obszar tematyczny swojej pracy. Proponowane są następujące tematy (jest to lista otwarta i stanowi jedynie przykłady możliwych obszarów prac):

• Porównanie działania i/lub finansowania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach

• Podatki (dotacje, subwencje) jako dochody jednostek samorządu terytorialnego – teoria i praktyka stosowania

• Decentralizacja w Polsce, założenia i efekty reform

• Instrumenty rynku finansowego jako forma zasilania budżetów samorządów

• Czynniki rozwoju regionalnego/lokalnego. Samorząd jako podmiot stymulujący ten rozwój

• Rola samorządu w dostarczaniu usług publicznych (oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo, usługi wodno-kanalizacyjne), sposoby finansowania, zarządzania

2) Omówione zostaną techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy magisterskiej.

3) W drugiej części zajęć studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów

4) Na kolejnych zajęciach studenci będą prezentować wyniki swojej pracy nad literaturą

5) Dalsze zajęcia poświęcone będą indywidualnym konsultacjom.

Literatura:

Literatura zmienna, proponowana w zależności od zainteresowań i potrzeb prac pisanych przez studentów

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tematu swojej pracy, oraz związanych z tym obszarem struktur i instytucji społecznych w tym norm i reguł prawnych.. Student poznaje i potrafi wykorzystać metody analiz w badaniach opartych o mikro-dane, posiada poszerzoną znajomość pakietów statystycznych umożliwiających zarówno przygotowanie zbiorów jak i ich analizę. Student zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania, a wreszcie przekazania czy to w formie ustnej czy pisemnej

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim praca nad pracą magisterską

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej zgodnie z przyjętym indywidulanie planem. Prezentacje na zajęciach.

Napisanie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)