Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty oraz technologie informatyczne w administracji publicznej i biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM099
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty oraz technologie informatyczne w administracji publicznej i biznesie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu ogólnie pojmowanej informatyzacji zarówno instytucji sfery biznesu jak i administracji publicznej, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Wyboru tematu pracy studenci mogą również dokonać z zakres metod wyceny spółek i analizy ich płynności.

Seminarium dedykowane jest do studentów zainteresowanych m.in. analizą zjawisk gospodarczych i wskaźników ekonomicznych przy wykorzystaniu systemów informatycznych, efektywnością oraz skutecznością inwestycji IT, realizacją hurtowni danych i platform Business Intelligence, aspektów IT w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej itp.

Podczas zajęć zostaną również przedstawione studentom formalne i merytoryczne wymagania dla pracy magisterskich oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

Pełny opis:

I. Przybliżenie zagadnień do wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu:

1. Analiza zjawisk gospodarczych i wskaźników ekonomicznych przy wykorzystaniu systemów informatycznych

2. Rola hurtowni danych oraz aplikacji Business Intelligence w administracji publicznej i biznesie

3. Metody wyceny spółek

4. Dotacje unijne a konkurencyjność i kondycja przedsiębiorstwa

5. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych

6. Aspekty zarządzania projektami

7. Wykorzystanie systemów informatycznych w gospodarce i przedsiębiorstwie

8. Ocena opłacalności inwestycji w systemy i technologie informatyczne

9. Outsourcing usług IT

10. IT w administracji publicznej, e-government.

11. Rozwój handlu elektronicznego

12. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w organizacjach

13. Wykorzystanie systemów informatycznych w gospodarce i przedsiębiorstwie

II. Wybór tematu i omówienie umiejętności warsztatowych. Przedstawione formalnych i merytorycznych wymagań dla pracy magisterskiej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

III. Prezentacje referatów z zakresu prac magisterskich. Omówienie prezentacji studentów.

IV. Weryfikowanie postępu prac studentów, konsultowanie struktury i zakresu prac magisterskich

Literatura:

Literatura zależna od wybranej tematyki pracy magisterskiej, dobierana indywidualnie do tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę potrzebną do napisania pracy magisterskiej z wybranego tematu,

- opracowuje konspekt pracy magisterskiej,

- przedstawia prezentację obejmującą cele i tezy pracy oraz sposób zebrania materiałów źródłowych,

- przygotowuje pracę magisterską zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w seminarium. Przygotowanie konspektu pracy. Wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy. Ocena stopnia przygotowania pracy pod kątem formalnym i merytorycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)