Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1ZPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, MSM zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie zajmujących się produkcją.

Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i technikami zarządzania.

1. Geneza podejścia procesowego

2. Procedura zarządzania procesami

3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami

4. Pięć warunków sprawnego procesu

5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym

6. Zasady BPM

7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model

8. Krytyczne elementy BPM

9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów

10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia

11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy

12. Six Sigma – geneza podejścia

13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości

14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS

15. Role w Six Sigma + Lean

16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy)

17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO)

18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE)

19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER)

20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control

Literatura:

Literatura podstawowa

Piotrowski, M. Procesy biznesowe w praktyce. OnePress: Gliwice

Literatura uzupełniająca

Hammer, M. Reinżynieria i jej następstwa. PWN: Warszawa

Eckes, G. Rewolucja Six Sigma. MT Biznes

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, test

Ćwiczenia: Studia przypadków 50%, kolokwium 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)