Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła wiedzy o przeszłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DOZR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła wiedzy o przeszłości
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Źródła archeologiczne: kształtowanie się pojęcia źródła w archeologii; definicje i koncepcje systematyzacji źródeł,

2. Specyfika źródeł: pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, etnograficznych, numizmatycznych, itp. w badaniach archeologicznych

3. Podstawowe zasady opisu i interpretacji źródeł

4. Archeologia w systemie nauk i interdyscyplinarny charakter studiów nad dziejami człowieka i jego kulturą materialną i niematerialną

5. Kierunki i perspektywy badawcze archeologii

6. Nauki humanistyczne i rola historii, historii sztuki, numizmatyki, epigrafiki, paleografii, sfragistyki i metrologii

7. Nauki ścisłe i przyrodnicze: biologia, chemia, genetyka, geologia, matematyka i statystyka

8. Nauki pomocnicze: antropologia fizyczna, archeozoologia, archeobotanika, palinologia, dendrologia, paleoekologia,

Pełny opis:

1. Źródła archeologiczne: kształtowanie się pojęcia źródła w archeologii; definicje i koncepcje systematyzacji źródeł,

2. Specyfika źródeł: pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, etnograficznych, numizmatycznych, itp. w badaniach archeologicznych

3. Podstawowe zasady opisu i interpretacji źródeł

4. Archeologia w systemie nauk i interdyscyplinarny charakter studiów nad dziejami człowieka i jego kulturą materialną i niematerialną

5. Kierunki i perspektywy badawcze archeologii

6. Nauki humanistyczne i rola historii, historii sztuki, numizmatyki, epigrafiki, paleografii, sfragistyki i metrologii

7. Nauki ścisłe i przyrodnicze: biologia, chemia, genetyka, geologia, matematyka i statystyka

8. Nauki pomocnicze: antropologia fizyczna, archeozoologia, archeobotanika, palinologia, dendrologia, paleoekologia,

Literatura:

1. Kajzer L., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996

2. Kultura materialna starożytnej Grecji, t. I-III, Majewski K. (red.), Wrocław 1975-1978

3. Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2002

4. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, E. Wipszycka (red.): t. 1, Warszawa 1979 (wyd. 2 – 1982, wyd. 3 – 1983, wyd. 4 – 1985); t. 2, Warszawa 1986, t. 1-2, Warszawa 2001 (wyd. zmienione); t. 3, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

• podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk, społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; K_W01

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; K_W06

• rozumie związek między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; K_W07

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; K_W09

• ma uporządkowaną wiedzę ogólną o metodach i technikach dokumentacji źródeł archeologicznych; K_W10

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych; K_W11

Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; K_U01

• posiada umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; K_U02

• potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych aspektów dawnych cywilizacji; K_U04

• rozpoznawać, analizować i wykorzystywać teksty źródłowe przydatne w pracy i warsztacie archeologa; K_U11

• potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów dawnych kultur łącznie z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych, wykazując się oryginalnym podejściem w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym; K_U15

Kompetencje

• rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji; K_K05

• rozumie znaczenie tradycji w przekazach mówionych i pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości; K_K06

• uznaje znaczenia problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz potrafi przyjąć odpowiedzialność za podejmowane decyzji w trakcie prowadzonych prac; K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Grzędzielska, Piotr Jaworski, Marzena Łuszczewska
Prowadzący grup: Agata Grzędzielska, Piotr Jaworski, Marzena Łuszczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)