Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium, poziom B2+ (język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13B1KTR-ANG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium, poziom B2+ (język angielski)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria translatologiczne B2+ - filologia polska, studia zaoczne 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich, tekstów krytycznoliterackich, felietonów oraz esejów.

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich i krytycznoliterackich. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami warsztatu tłumaczenia różnogatunkowych tekstów poprzez praktyczne ćwiczenia przekładu oraz dyskusje nad specyfiką przekładu danego typu tekstów i najczęstszymi błędami translatorskimi.

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza (Student zna i rozumie):

- w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z zakresu historii literatury, teorii literatury i komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii stosowanych w najnowszych literaturoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków rozwoju tej dyscypliny.

Umiejętności (Student potrafi):

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych projektach badawczych z zakresu literaturoznawstwa;

- posługiwać się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne (student jest gotów do):

- uznania znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność;

- aktywność;

- każdy student przynajmniej dwukrotnie w czasie semestru będzie czytał, omawiał, a następnie tłumaczył kolejne fragmenty tekstu.

Ocena będzie wynikiem powyższych składowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)