Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator, landlord/landlady) and their literary sources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SPNKR-PSBW-EMCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator, landlord/landlady) and their literary sources
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem zajęć będzie omówienie arcydzieł średniowiecznej i wczesnonowożytnej literatury polskiej pod kątem opisanych w nich wzorców osobowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza (ze względu na wizerunek władcy), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego (ze względu na wizerunek dworzanina), De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego (ze względu na wizerunek senatora), pieśni i epigramaty Jana Kochanowskigo oraz Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja (ze względu na gospodarza). Uwaga zostanie też zwrócona na wzorce typowo kobiece: dobrej żony (w utworach Kochanowskiego i Reja), matki (w utworach m.in. Jana Seklucjana, Erazma Glicznera i Macieja Wirzbięty).

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna najważniejsze wzorce dawnej kultury; 2) potrafi wskazać teksty średniowieczne i wczesnonowożytne, w których pojawiały się te wzorce, 3) rozumie różnice między wzorcami wynikające uzależnione od płci i przypisanych im ról społecznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)