Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1HKP2COD
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XIX w.
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów i studentek II roku studiów I stopnia.

Założenia: podstawowa wiedza o epoce i orientacja w najważniejszych zjawiskach kulturowych wieku XIX.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem, który ma charakter syntetyczny i w ogólnym zarysie stabilizuje obraz kultury poszczególnych epok dawnych. Ćwiczenia prezentują różnorodne aspekty kultury polskiej w XIX wieku. Student wybiera jedną z oferowanych grup.

Pełny opis:

Osoba studiująca musi zrealizować 30h ćwiczeń w pierwszym semestrze oraz 30h ćwiczeń w drugim semestrze. Na drugi semestr obowiązuje osobna rejestracja. Zajęcia mają charakter sproblematyzowany i monograficzny. Poświęcone są bądź wybranym procesom, bądź wybranym tekstom kultury, jednak na tyle nośnym i charakterystycznym dla XIX wieku, że umożliwiają prześledzenie zaplecza mentalnego, komunikacyjnego i estetycznego epoki.

Literatura:

Patrz spis lektur do poszczególnych grup zajęciowych

Efekty uczenia się:

Student/studentka zna i rozumie:

• w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury polskiej i ościennych kultur obcych;

• w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze;

• podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;

• podstawową terminologię nauk o kulturze;

• metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury.

Student/studentka potrafi:

• wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

• interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

• określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

• wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane;

• pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze;

• zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne;

• korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym;

• samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego;

• inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową

• stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo.

Student/studentka jest gotów do:

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

• przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

• dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

• wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym ocena na podstawie obecności i pracy semestralnej. W semestrze letnim obecności i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jaworska, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Agata Łuksza, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Justyna Jaworska, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Agata Łuksza, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)