Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L1AW2COZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia widowisk ujęcie kultury jako praktyki dramatycznej. Przegląd stanowisk dotyczących teatralności i teatralizacji oraz widowiskowości jako właściwości kultury.

Pełny opis:

I. Formy wzajemności

II. Rytualizacja

III. Zabawa

IV. Ceremoniały

V. Zawody

VI. Ofiara

VII. Oczyszczenia

VIII. Karnawały

IX. Akcja

X. Gest, taniec

XI. Stygmatyzacja ciała

XII. Fetysz, lalka

XIII. Maska, kostium

XIV. Sobowtór – postać

XV. Metamorfozy „ja”

Literatura:

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wyd. 2 zmienione, poprawione i uzupełnione, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09,

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08,

Student zna i rozumie:

–swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

– w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

– podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego

– podstawową terminologię nauk o kulturze

– metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

– wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu

Student potrafi:

– wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

– określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

– wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

– pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

– zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

– samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

– inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową

– stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Student jest gotów do:

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

– przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

– dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

– uczestnictwa w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckim

– angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością

– dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, praca roczna, egzamin ustny.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki, Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogucki, Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)