Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje i praktyki w kulturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2S1M2023F4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje i praktyki w kulturze współczesnej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium proponuję refleksję nad współczesnymi przemianami form instytucji i działań społecznych w kulturze polskiej. Seminarium w szczególności adresowane jest do osób, które zainteresowane są sferą praktyk społecznych i badaniami terenowymi.

Lista lektur zostanie uzgodniona ze studiującymi i dopasowana do tematów ich rozpraw.

Pełny opis:

W ramach seminarium proponuję refleksję nad współczesnymi przemianami form instytucji i działań społecznych w kulturze polskiej. Seminarium w szczególności adresowane jest do osób, które zainteresowane są sferą praktyk społecznych i badaniami terenowymi. Pierwszy semestr seminarium poświęcimy metodologii badań jakościowych, planowaniu pracy nad rozprawą oraz przygotowaniu i częściowej realizacji projektu badawczego.

Lista lektur zostanie uzgodniona ze studiującymi i dopasowana do tematów ich rozpraw.

Literatura:

Podstawowe lektury metodologiczne:

– Buliński T., Kairski M., Wiedza terenowa w antropologii: w poszukiwaniu nowych wymiarów badań terenowych, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red.T. Buliński, M. Kairski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

– Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009.

– Geertz C., Opis gęsty. W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: Interpretacja kultur. Wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005.

– Denzin N., Lincoln Y, Metody badań terenowych, t. 1 i 2. PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

– Marcus G., Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, nr 24/1995, s. 95-117.

– Mills c. W., Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, r. O rzemiośle intelektualnym.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna:

– metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze

– zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturowe

Student/ka potrafi:

– wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

– wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejące lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

– napisać rozprawę naukową, samodzielnie formułując problem badawczy, dobierając źródła i literaturę naukową oraz odpowiednią metodologię; poprawnie w mowie i na piśmie formułować wypowiedzi i sądy

– samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

Student/ka jest gotów/gotowa do:

– przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

– zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią

– dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

– aktywnego uczestnictwa z zajęciach

– jakości wykonania kilku zadań na platformie

– opracowania – za pomocą wybranej metodologii – planu badań problematyki związanej z pracą magisterską .

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2. Nieobecność na 30% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zimniak-Hałajko
Prowadzący grup: Marta Zimniak-Hałajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)