Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-HKOZ2C
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury żydowskiej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentki/studenta z historią, kulturą i tradycją Żydów - od czasów starożytnych do współczesności. Szczególny

nacisk położony zostanie na dzieje Żydów polskich.

Pełny opis:

Konwersatorium stawia sobie za cel zapoznanie studentek/studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii i kultury Żydów. Szczególny

nacisk zostanie położony na dzieje Żydów polskich - od czasów ich osiedlenia się na terenach Rzeczpospolitej aż do współczesności.

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Wstęp do judaizmu – religia, język, tradycja

Żydzi w Europie

Położenie społeczności żydowskiej na ziemiach polskich (na tle europejskim)

Nowe ruchy społeczne (chasydyzm, frankizm, haskala)

Asymilacja, akulturacja, sekularyzacja, integracja?

Narodziny antysemityzmu

Nowe nurty polityczne - syjonizm, Bund i inne

Kultura Żydów w II RP

Holokaust – aspekt historyczny

Holocaust - reprezentacje w kulturze (literatura, sztuki wizualne)

Żydzi po II wojnie światowej

Współczesny Izrael

Literatura:

B. Engelking, j. Leociak. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.

A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.

P. Johnson, Historia Żydów, Warszawa 2004.

Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), pod red. S. Buryły, D. Krawczyńskiej, J. Leociaka, Warszawa 2012.

E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.

C. Shindler, Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011.

Ch. Shmeruk, Historia literatury jidysz, Wrocław 1992.

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2015.

A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

Żydzi w Polsce, pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Studentka/student zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury żydowskiej

- podstawowe media i środki transmisji kultury oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;

- metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury;

Studentka/student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne.

Studentka/student jest gotowa/gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią;

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest warunkiem dopuszczenia do zaliczenia.

Studentka/student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Każdą kolejna nieobecność (maksymalnie sumarycznie pięć w semestrze) trzeba będzie zaliczyć na dyżurze.

Zaliczenie na ocenę zostanie przeprowadzone w formie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska-Krych
Prowadzący grup: Agnieszka Witkowska-Krych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)