Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aborcja, antykoncepcja, niepłodność. Antropologia reprodukcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aborcja, antykoncepcja, niepłodność. Antropologia reprodukcji
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z płodnością i reprodukcją, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów i w związku z tym obszarem wzmożonej społecznej refleksyjności. Przyjrzymy się sposobom rozpoznawania potrzeb różnych grup społecznych, definiowania problemów i tworzenia instytucji dążących do ich rozwiązywania.

Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak leczenie niepłodności i zarządzanie płodnością, strategie prokreacyjne osób GSD, działania pro-choice i pro-life, sposoby radzenia sobie z porażkami i problemami związanymi z reprodukcją. Narzędziami, które wykorzystamy do namysłu i poddamy krytycznej refleksji, będą koncepcje praw reprodukcyjnych i sprawiedliwości reprodukcyjnej. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonymi gośćmi i gościniami – ekspertkami i aktywistami. Osoby studiujące są zachęcane do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z płodnością i reprodukcją, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów i w związku z tym obszarem wzmożonej społecznej refleksyjności. Przyjrzymy się sposobom rozpoznawania potrzeb różnych grup społecznych, definiowania problemów i tworzenia instytucji dążących do ich rozwiązywania.

Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak leczenie niepłodności i zarządzanie płodnością, strategie prokreacyjne osób GSD, działania pro-choice i pro-life, sposoby radzenia sobie z porażkami i problemami związanymi z reprodukcją. Narzędziami, które wykorzystamy do namysłu i poddamy krytycznej refleksji, będą koncepcje praw reprodukcyjnych i sprawiedliwości reprodukcyjnej. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonymi gośćmi i gościniami – ekspertkami i aktywistami. Osoby studiujące są zachęcane do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Wstępna lista proponowanych gości:

– Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian (in vitro, dawstwo gamet i zarodków, nowe technologie w leczeniu niepłodności, adopcja)

– Instytut Rodziny (naprotechnologia: katolicka metoda leczenia niepłodności)

– Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR („naturalne planowanie rodziny”)

– Fundacja Pro – Prawo do Życia / Fundacja Życie i Rodzina („twardy” pro-life)

– Misja „Nie jesteś sama” („miękki” pomocowy pro-life)

– Aborcyjny Dream Team / Aborcja bez Granic (pomocowy pro-choice)

– Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (aktywistyczno-pomocowy pro-choice)

– Fundacja Tęczowe Rodziny (rodzicielstwo osób GSD)

– instytucje terapeutyczne strat prenatalnych (Winnica Racheli, NEST, Fundacja Medycyny Prenatalnej)

– Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (hospicjum perinatalne)

Literatura:

Wstępna lista proponowanych lektur:

– Radkowska-Walkowicz M. Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (fragment).

– Alice M. Miller, Seksualne, lecz nie reprodukcyjne. Prawa seksualne a prawa reprodukcyjne, w: Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A Kościańska, przeł. M. Petryk, WUW, Warszawa 2012.

– Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Jakie wnioski można wyciągnąć z badań socjologicznych na temat aborcji?, w: A jak hipokryzja. Antologia tekstów o aborcji, władzy, pieniądzach i sprawiedliwości, red. C. Snochowska-Gonzalez, Wydawnictwo O Matko!, Warszawa 2011.

– Krystyna Dzwonkowska-Godula, Sprawiedliwość reprodukcyjna – od feministycznego postulatu do naukowej koncepcji, „Avant” 2020, nr 3.

– Agnieszka Król, Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami, „Studia de Cultura” 2018, nr 1.

– Wybrane publikacje: projektu „Rodziny z wyboru”: http://rodzinyzwyboru.pl/publikacje-i-raporty/, badań transrodzicielstwa: https://tranzycja.pl/media/docs/rodzina/raport_rodzina.pdf oraz projektu „Katolicyzacja reprodukcji”: https://etnologia.uw.edu.pl/katorep

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie zajęć student/studentka:

– potrafi zastosować narzędzia antropologiczne do analizy kulturowych uwarunkowań sfer seksualności i reprodukcji

– potrafi wskazać ideologiczne uwarunkowania koncepcji płodności i badań nad reprodukcją oraz ocenić ich wpływ na kształt dyskursu publicznego

– potrafi refleksyjnie zabierać głos w debacie publicznej na temat praw reprodukcyjnych i aspektów kultury z nimi związanych.

Efekty II stopień WOK

Absolwent/ka zna i rozumie:

K_W01 swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

K_W03 w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę aktualnie prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury

K_W05 metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze

Absolwent/ka potrafi:

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

K_U07 zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną

K_U10 inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową

Absolwent/ka jest gotów/gotowa do:

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K02 przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

K_K05 zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć (udział w dyskusji, współorganizowanie warsztatów), wykonania kilku zadań na platformie google classroom oraz projektu zespołowego (współudział w tworzeniu koncepcji studiów z zakresu płci i seksualności).

Część spotkań z gośćmi może odbywać się online, w godzinach zajęć.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zimniak-Hałajko
Prowadzący grup: Marta Zimniak-Hałajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)