Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konteksty nauczania języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B2KJ
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konteksty nauczania języka polskiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują przedstawienie i analizę treści nauczania zawartych w programie nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej pod kątem ich związku z pokrewnymi naukami.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują przedstawienie i analizę treści zawartych w programie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej pod kątem ich związku z pokrewnymi naukami. Są przeglądem wybranych zagadnień z programu w powiązaniu z refleksją uzupełniającą i poszerzającą kompetencje nauczyciela i przydatne w procesie wykładania treści nauczania w szkole. Stanowią uzupełnienie wiedzy polonistycznej o rozszerzający kontekst kulturowy na poziomie adekwatnym do prowadzenia samodzielnych zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Istotą zajęć jest poszerzenie wiedzy i kompetencji kulturowych nauczyciela-polonisty oraz wyposażenie go w umiejętności przydatne dla realizacji nowoczesnych lekcji języka polskiego.

Kolejna funkcja przedmiotu to uzupełnienie wiedzy polonistycznej o konteksty literackie, filozoficzne, psychologiczne, filmowe, a także z dziedziny wiedzy o teatrze i sztukach pięknych, na poziomie adekwatnym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego w sekcjach poszczególnych grup.

Literatura:

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego i literatury przedmiotu znajdują się w sekcjach poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

 fakty i koncepcje charakterystyczne dla wybranej dziedziny w powiązaniu z treściami polonistycznymi nauczanymi na II i III etapie edukacyjnym;

 teksty literatury powszechnej oraz teksty kultury mogące stanowić ważne punkty odniesienia zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia;

 istotę i funkcję integracji wewnątrz- i międzyprzedmiotowej, potrzebę indywidualizacji nauczania oraz nauczania interdyscyplinarnego;

 metody kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.W2, D.1/E.1.W3, D.1/E.1.W7, D.1/E.1.W12, D.1/E.1.W15

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

 powiązać wiedzę z wybranego zakresu z programem języka polskiego w szkole i zaproponować konkretne rozwiązania dydaktyczne;

 zastosować nowoczesne metody nauczania w procesie dydaktyki polonistycznej służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

 współpracować z innymi nauczycielami szkoły i ze środowiskiem pozaszkolnym.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.U3, D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U6

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

 samodzielnego podejmowania poszukiwań kontekstów przyczyniających się do wzrostu efektywności nauczania;

 rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej poprzez popularyzowanie wiedzy i zachęcanie do podejmowania prób badawczych, kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się oraz odpowiedzialnego i krytycznego korzystania z różnych źródeł.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.K2, D.1/E.1.K3, D.1/E.1.K4, D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K8, D.1/E.1.K9

Grupa zajęć z rozporządzenia MNISW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r.: D

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (w tym czytanie wskazanej literatury, przygotowanie referatu): 15 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (projektu): 15 godzin

Podstawa zaliczenia:

 frekwencja (dopuszczalne dwie nieobecności);

 przygotowanie do zajęć, np. przedstawienie referatu (wprowadzenia teoretycznego);

 aktywny udział w zajęciach;

 przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Magdalena Trysińska, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Magdalena Trysińska, Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Magdalena Trysińska, Jan Zdunik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)