Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka języka polskiego w liceum - warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B2MJ
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka języka polskiego w liceum - warsztat
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Metodyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej to zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach ponadpodstawowych, poświęcone wykorzystaniu wiedzy z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego, tekstologicznego w działaniu praktycznym. Aktywność uczestników będzie koncentrowała się na przygotowaniu jednostek lekcyjnych oraz cykli dydaktycznych służących budowaniu kompetencji lekturowych uczniów i ich umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie – na konkretnych przykładach (tzw. case studies).

Pełny opis:

Proponowana lista zagadnień:

 Ustny egzamin maturalny – retoryka szkolnej autoprezentacji.

 Teksty nieliterackie na lekcjach języka polskiego.

 Gatunki wypowiedzi mało obecne w szkole (np. felieton, esej, recenzja).

 Analiza tekstu ikonicznego na lekcjach języka polskiego.

 Trudne metody i formy pracy (np. praca w grupach, projekt edukacyjny, webquest).

 Najstarsze polskie teksty literackie w analizie szkolnej.

 Literatura najnowsza w kształceniu polonistycznym.

 Media cyfrowe i sztuczna inteligencja w rzeczywistości szkolnej.

 Uczeń z doświadczeniem migracji.

Prowadzący w porozumieniu z grupą może zmodyfikować powyższą listę, np. rozszerzyć ją o zagadnienia zgodne z zainteresowaniami i potrzebami studentów.

Literatura:

1. S. Bortnowski, „Przewodnik po sztuce uczenia literatury", STENTOR, Warszawa 2004.

2. „Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów", red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

3. „Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury", red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.

4. M. Nagajowa, „Sztuka dobrego pisania i mówienia. Poradnik językowy dla młodzieży", Warszawa 2003.

5. Z. A. Kłakówna, „Język polski. Wykłady z metodyki", Kraków 2017.

6. G. Tomaszewska, „Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła", Gdańsk 2019.

7. „Polonistyczna dydaktyka ogólna", red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

8. „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością", pod red. M. Trysińskiej i K. Maciejak, Warszawa 2019.

9. Gębal P., Miodunka W., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa 2020.

10. Lipińska E., Seretny A., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

11. Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, I., red. P. Turek, Kraków 2011.

Podczas pierwszych zajęć prowadzący w porozumieniu z grupą może zmodyfikować powyższą listę, np. rozszerzyć ją o teksty omawiające zagadnienia zgodne ze szczególnymi potrzebami i zainteresowaniami studentów.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

 treść podstawowych dokumentów oświatowych (podstawę programową i standardy wymagań egzaminacyjnych), metody kształcenia polonistycznego, konstrukcję programów, zasady planowania lekcji i metody aktywizacji uczniów, integracji wewnątrz- i międzyprzedmiotowej;

 terminologię stosowaną w dydaktyce polonistycznej podczas analizy rozwiązań metodycznych;

 problemy z zakresu poszczególnych działów wiedzy o języku w szkole ponadpodstawowej, nauki o literaturze i kulturze, zwłaszcza najważniejszych teorii interpretacji dzieła literackiego w kontekście szkolnym, oraz własności szkolnych gatunków wypowiedzi;

 metody zapobiegania błędom popełnianym przez uczniów;

 metody stymulowania aktywność poznawczej uczniów i popularyzowania wiedzy;

 metody kształtowania umiejętności współpracy pomiędzy uczniami, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

 metody projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, odkrywania oraz rozwijania ich predyspozycji i uzdolnień oraz przygotowywaniem do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

 sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów, w tym rolę diagnozy wstępnej i oceniania kształtującego w kontekście efektywności nauczania, rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów, zwłaszcza egzaminu maturalnego.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.W1, D.1/E.1.W2, D.1/E.1.W3, D.1/E.1.W4, D.1/E.1.W5, D.1/E.1.W6, D.1/E.1.W7, D.1/E.1.W8, D.1/E.1.W9, D.1/E.1.W10, D.1/E.1.W11, D.1/E.1.W12, D.1/E.1.W13, D.1/E.1.W14, D.1/E.1.W15, C.W5, C.W6, D.1.W3, D.1.W4, D.1.W5, D.1.W6, D.1.W7, D.1.W8, D.1.W9, D.1.W10, D.1.W11, D.1.W12, D.1.W13, D.1.W14, D.1.W15

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

 realizować proces dydaktyczny, uwzględniając stan badań naukowych i trafnie dobierając metody nauczania oraz funkcjonalnie organizując pracę uczniów – dopasowując się do ich potrzeb oraz indywidualnych predyspozycji, w tym zaplanować pracę z uczniem zdolnym oraz z uczniem z doświadczeniem migracji;

 zaplanować proces kształcenia kompetencji lekturowo-interpretacyjnej oraz językowo-komunikacyjnej uczniów oraz ocenić edukacyjną efektywność tych działań, kontrolować i oceniać postępy uczniów w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych na III etapie edukacji;

 integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów nauki o języku, literaturze i kulturze, dążyć do systematyzacji i funkcjonalizacji wiedzy;

 przeprowadzić lekcje języka polskiego oraz przedstawić metodyczną oraz merytoryczną analizę swoich lub obserwowanych działań dydaktycznych;

 zorganizować pracę domową ucznia oraz wspomagać samokształcenie.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.U1, D.1/E.1.U2, D.1/E.1.U3, D.1/E.1.U4, D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U6, D.1/E.1.U7, D.1/E.1.U8, D.1/E.1.U9, D.1/E.1.U10, D.1/E.1.U11, C.U3, C.U5, C.U8

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

 świadomego, twórczego i odpowiedzialnego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów, zwłaszcza rozwojowi kompetencji i sprawności lekturowo-interpretacyjnych i językowo-komunikacyjnych, w celu umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym;

 pobudzania w uczniach ciekawości, popularyzowania wiedzy, kształtowania nawyku samodzielnego uczenia się przez całe życie, także w perspektywie rozwoju osobistego i zawodowego;

 dostosowania metod nauczania do zróżnicowanych potrzeb uczniów, uczenia współpracy, kształtowania postaw etycznych (także w odniesieniu do odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych).

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.K1, D.1/E.1.K2, D.1/E.1.K3, D.1/E.1.K4, D.1/E.1.K5, D.1/E.1.K6, D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K8, D.1/E.1.K9, C.K1

Grupa zajęć z rozporządzenia MNISW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r.: D

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (w tym czytanie wskazanej literatury, przygotowanie prac cząstkowych, referatu): 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30

1. Podstawa zaliczenia:

 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności);

 przygotowanie do zajęć;

 aktywny udział w zajęciach;

 praca zaliczeniowa.

Oceniana będzie sprawność wykonywania konkretnych ćwiczeń warsztatowych, polegających na konstruowaniu konspektów i scenariuszy lekcyjnych.

2. Egzamin ustny sprawdzający kompetencje studenta w zakresie zastosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z metodyką kształcenia literackiego i językowego w szkole ponadpodstawowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w liceum - 150 godzin, w tym minimum 50 lekcji przeprowadzonych samodzielnie.

Praktyki śródroczne - hospitacje oraz, w miarę możliwości, prowadzenie lekcji analizowanych podczas zajęć audytoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Andrii Baran, Jarosław Klejnocki, Ewa Kozłowska, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Andrii Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat jest poświęcony problematyce nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Warsztat jest poświęcony problematyce nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Na zajęciach zostaną omówione m.in. kwestie związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, problemy związane z interferencjami, tzw. „miejsca trudne” w języku polskim. Zostaną omówione poziomy znajomości języka polskiego jako obcego, metody nauczania na poszczególnych poziomach, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego.

Literatura:

Gębal P., Miodunka W., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa 2020.

Lipińska E., Seretny A., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, I., red. P. Turek, Kraków 2011.

Oraz inne podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Andrii Baran, Jarosław Klejnocki, Ewa Kozłowska, Jan Zdunik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat jest poświęcony problematyce nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Warsztat jest poświęcony problematyce nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Na zajęciach zostaną omówione m.in. kwestie związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, problemy związane z interferencjami, tzw. „miejsca trudne” w języku polskim. Zostaną omówione poziomy znajomości języka polskiego jako obcego, metody nauczania na poszczególnych poziomach, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego.

Literatura:

Gębal P., Miodunka W., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa 2020.

Lipińska E., Seretny A., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, I., red. P. Turek, Kraków 2011.

Oraz inne podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)