Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ortografii i interpunkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2ZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady ortografii i interpunkcji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Będziemy poznawać trudne i dyskusyjne reguły polskiej ortografii i interpunkcji oraz redagować teksty z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Pełny opis:

1. Natura polskiej interpunkcji. Związek interpunkcji ze składnią.

2. Zasady interpunkcyjne obligatoryjne i fakultatywne.

3. Funkcje różnych znaków interpunkcyjnych.

4. Sekwencje znaków interpunkcyjnych.

5. Interpunkcja w wypowiedzeniu pojedynczym i złożonym. Trudne konteksty składniowe dla użycia przecinka.

6. Znaki nieinterpunkcyjne (apostrof, łącznik, ukośnik, spacja)

7. Pisownia inicjałów.

8. Pisownia skrótów, pisownia i fleksja skrótowców oraz wyrazów derywowanych od skrótowców.

9. Interpunkcja w wyliczeniach oraz w podpisach pod ilustracjami

10. Mała i wielka litera.

11. Pisownia łączna i rozdzielna.

12. Ortograficzne i fleksyjne problemy związane z nazwami własnymi (nazwiska, nazwy geograficzne, nazwy mieszkańców, przymiotniki tworzone od nazw miejscowych).

Literatura:

Bańko M. (red.) Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2022, s. 124-148; 349-518.

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Łuczyński E. Współczesna interpunkcja polska, Gdańsk 1999.

Müldner-NieckowskiI P., Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.

Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania PWN, Warszawa 2022.

Polański E., Szopa M., Dereń E., Poradnik interpunkcyjny , Katowice 2010.

Zasady pisowni i interpunkcji https://sjp.pwn.pl/zasady/;713485.html

+artykuły i książki zalecone przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student:

- poprawnie posługuje się zasadami interpunkcyjnymi w różnego typu tekstach;

-nie ma problemów z zasadami polskiej pisowni;

-poprawnie używa nazw własnych;

poprawnie tworzy wyrazy od nich derywowane;

- poprawnie posługuje się skrótami i skrótowcami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich prac domowych (z wykorzystaniem Classroom Google lub platformy Kampus) oraz sprawdzianów (na poziomie co najmniej 60%). Zaliczenie końcowego sprawdzianu (na poziomie co najmniej 60%) . Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Sławomir Buryła, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)