Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsze polskie słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RJT-NS
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Najnowsze polskie słownictwo
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z zagadnieniami zmian w słownictwie

Pełny opis:

Wykład zapoznaje słuchaczy ze zmianami w rozwoju słownictwa i najnowszymi zjawiskami z tego zakresu oraz ukazuje je z perspektywy kultury języka. Obejmuje następujące zagadnienia:

1. Typy zmian w leksyce XX i XXI wieku

2. Tendencje w rozwoju leksyki na tle zmian społecznych

3. Mechanizmy zmian znaczeniowych (specjalizacja, generalizacja, przeniesienia, melioracja, zmiany asymilatywne i kompilatywne

4. Poprawność wyrazów zapożyczonych – typy zapożyczeń i ich przydatność

5. Łączliwość semantyczna

6. Poprawność frazeologiczna

Literatura:

1. Słownik poprawnej polszczyzny

2. S. Dubisz, Wstęp do Uniwersalnego słownika języka polskiego

3. A. Markowski,. Wykłady z leksykologii

4. A. Markowski, Kultura języka. Teoria. Zagadnienia leksykalne.

Efekty uczenia się:

Po wykładzie słuchacze znają typy zmian znaczeniowych;

odróżniają uzasadnione i nieuzasadnione użycie wyrazów zapożyczonych;

potrafią wskazać i poprawić błędy znaczeniowe;

potrafią wskazać i poprawić błędy frazeologiczne;

potrafią wskazać i poprawić błędy z zakresu łączliwości semantycznej;

wiedzą, gdzie szukać informacji na temat poprawności leksykalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie poprawy występujących w tekście błędów. Ze względu na to, że słuchacze są lub mają być redaktorami, aby zaliczyć przedmiot muszą poprawić i opisać 75% błędów . Wskazanie błędu i jego nazwanie 40%, poprawa 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)