Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty redaktorskie - praca nad tekstem autorskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RJT-WR
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty redaktorskie - praca nad tekstem autorskim
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i przyswojenie procedur właściwych redakcji językowej tekstu autorskiego, przeznaczonego do upublicznienia, mającego tematykę codzienną lub popularnonaukową.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z najważniejszymi typami błędów i usterek językowych widocznych w tekście ciągłym. Ocenia spójność tego tekstu. Wybiera jak najlepsze rozwiązania zastępcze z myślą o wskazanych (podkreślonych) fragmentach tekstu autorskiego, po czym przechodzi do całościowego opracowania redakcyjnego tekstu. Uczy się uzasadniania zaproponowanych zmian.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. prof. E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. prof. A. Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student umie zredagować jednostronicowe teksty, w których wskazano wszystkie fragmenty domagajace się zmiany, oraz takie, w których żadnych podpowiedzi nie zamieszczono.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemnego sprawdzianu obejmującego redakcję dwóch tekstów: jednego z podkreśleniami i jednego bez podkreśleń. Następnie zdanie pisemnego egzaminu obejmującego redakcję trzech tekstów: dwóch z podkreśleniami i jednego bez podkreśleń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)