Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0EG-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą zdobyciu kompetencji związanych z bezpiecznym i skutecznym posługiwaniem się głosem w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu kompetencji związanych z bezpiecznym i skutecznym posługiwaniem się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu zwiększenie możliwości głosowych poprzez pogłębienie świadomości ciała, wypracowanie właściwego toru oddechowego, korektę nieprawidłowych nawyków fonacyjnych i poprawę techniki mówienia.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 15

- przygotowanie do zajęć – 15 godz.

-przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

1. Ciecierska- Zajdel B., (2020), Trening głosu, Edgard, Warszawa.

2. Kamińska B., Milewski S., red., (2016), Logopedia artystyczna, Harmonia Universalis, Gdańsk.

3. Kisiel M., (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.

4. Linklater K., (2012), Uwolnij swój głos, PWST, Kraków.

5. Płusajska-Otto A., (2017), Podręcznik pracy głosem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

6. Przybysz-Piwko M., red., (2006), Emisja głosu nauczyciela, CODN, Warszawa.

7. Śliwińska- Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., red., (2011), Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, IMP Łódź.

8. Tarasiewicz B., (2003), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków.

9. Toczyska B., (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk.

10. Toczyska B., (2016), Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk.

11. Walczak- Deleżyńska M., (2001), Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od Tennera do B. Toczyskiej, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, oddz. we Wrocławiu, Wrocław.

12. Wysocka M., Kamińska B., Milewski S., red., (2020), Prozodia. Przyswajanie, badanie zaburzenia, terapia, Harmonia Universalis, Gdańsk

13. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., (2004), Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu; rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu

• zna sposoby korygowania nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych

• zna technikę wykonywania ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i rezonacyjnych i artykulacyjnych

• zna najważniejsze zasady poprawnej wymowy w języku polskim

• zna zasady higieny pracy głosem

w sferze umiejętności:

• umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu i techniki mowy do oceny własnego głosu oraz do modyfikowania nieprawidłowych nawyków emisyjnych i artykulacyjnych.

• umie bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać głos w pracy zawodowej

w sferze kompetencji społecznych:

• ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem mowy jako środka komunikacji

• ma świadomość złożoności zjawiska głosu oraz akceptuje różnice wynikające z indywidualnych zdolności i możliwości tworzenia mowy

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła: obecność, praca na zajęciach; zaliczenie ćwiczeń artykulacyjnych i tekstów dykcyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą zdobyciu kompetencji związanych z bezpiecznym i skutecznym posługiwaniem się głosem w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu kompetencji związanych z bezpiecznym i skutecznym posługiwaniem się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu zwiększenie możliwości głosowych poprzez pogłębienie świadomości ciała, wypracowanie właściwego toru oddechowego, korektę nieprawidłowych nawyków fonacyjnych i poprawę techniki mówienia.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 15

- przygotowanie do zajęć – 15 godz.

-przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

1. Ciecierska- Zajdel B., (2020), Trening głosu, Edgard, Warszawa.

2. Kamińska B., Milewski S., red., (2016), Logopedia artystyczna, Harmonia Universalis, Gdańsk.

3. Kisiel M., (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.

4. Linklater K., (2012), Uwolnij swój głos, PWST, Kraków.

5. Płusajska-Otto A., (2017), Podręcznik pracy głosem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

6. Przybysz-Piwko M., red., (2006), Emisja głosu nauczyciela, CODN, Warszawa.

7. Śliwińska- Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., red., (2011), Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, IMP Łódź.

8. Tarasiewicz B., (2003), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków.

9. Toczyska B., (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk.

10. Toczyska B., (2016), Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk.

11. Walczak- Deleżyńska M., (2001), Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od Tennera do B. Toczyskiej, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, oddz. we Wrocławiu, Wrocław.

12. Wysocka M., Kamińska B., Milewski S., red., (2020), Prozodia. Przyswajanie, badanie zaburzenia, terapia, Harmonia Universalis, Gdańsk

13. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., (2004), Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)