Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy GENDER SENSITIVE RESEARCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0GSR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy GENDER SENSITIVE RESEARCH
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

znajomość języka angielskiego (min. B2)

Pomyślną realizację przedmiotu umożliwi wiedza z zakresu metod i technik badań oraz problemów społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny, opierają się na podejściu research-based learning. Oznacza to, że studenci_tki uczą się zasad prowadzenia badań wrażliwych ze względu na płeć aktywnie uczestnicząc w zaprojektowanym wspólnie na zajęciach projekcie badawczym.

Pełny opis:

Ideą zajęć jest przygotowanie studentów_ek do prowadzenia “badań wrażliwych ze względu na płeć” (gender sensitive research). Cel jest dwojaki:

1. uwrażliwienie - podniesienie świadomości studentów_ek w kontekście płci jako istotnej zmiennej,

2. nauczenie studentów_ek, jak uwzględniać zmienną “płeć/ gender” we własnych projektach badawczych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, oparty na podejściu research based learning, czyli włączającej studentów_ek do aktywności badawczej. W czasie zajęć studenci_tki doskonalić będą umiejętności planowania i prowadzenia projektu badawczego poprzez wykonywanie poszczególnych zadań badawczych w ramach przygotowanego wspólnie na zajęciach projektu badań wrażliwych ze względu na płeć.

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach będzie zobligowana do:

- zapoznania się z literaturą przedmiotu w zakresie metodologii badań w celu przygotowania przewodnika po badaniach wrażliwych ze względu na płeć.

- przygotowania (samodzielnie lub w parach) konspektu/ planu projektu badań zgłoszonego do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs na projekt);

- wykonania jednego (lub więcej) zadania badawczego w ramach przygotowanego wspólnie na zajęciach projektu badań;

- przygotowanie końcowego raportu z badań w formie prezentacji.

Wykaz tematów i zadań realizowanych na zajęciach:

1. Wprowadzenie - cel i przedmiot zajęć. Organizacja zajęć. Podział pracy i ustalenia dot. organizacji i zaliczenia warsztatów. Omówienie listy literatury podstawowej i dodatkowej.

2. Prezentacja “dobrych praktyk” i dyskusja nad literaturą przedmiotu (1)

3. Prezentacja “dobrych praktyk” i dyskusja nad literaturą przedmiotu (2)

4. Opracowanie przewodnika po badaniach wrażliwych ze względu na płeć.

5. “Pomysł na projekt” (1) - prace nad konspektem/ planem badań do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs studencki).

6. “Pomysł na projekt” (2) - prezentacja pomysłów - konspektów projektów do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs studencki).

7. Werdykt konkursu - wybranie projektu do realizacji. Opracowanie zasad. Podział zadań w projekcie. Ustalenie harmonogramu prac.

8. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

9. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

10. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

11. Konsultacje z koordynatorkami warsztatów. Praca w grupach nad stanem prac projektowych, wstępna ewaluacja dotychczasowej części projektu, dyskusja nad wstępnymi wnioskami z projektu.

12. Opracowanie i analiza danych. Przygotowanie wyników badań w formie graficznej prezentacji.

13. Opracowanie i analiza danych. Przygotowanie raportu.

14. Prezentacja i omówienie raportu. Refleksje z badań.

15. Podsumowanie i ewaluacja przedmiotu.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane: 30 h

- przygotowanie do zajęć: 20 h

- przygotowanie do zaliczenia: 45 h

Łącznie: 95 h

Literatura:

Literatura zalecana:

Callamard A. (2001) Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno-kulturową tożsamość płci, Gdańsk: Stowarzyszenie Amnesty International.

INSTRAW (2007) Gender Research: A How-To Guid:

https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/10/gender-research-a-how-to-guide.pdf

Leduc B. (2009) Guidelines for Gender Sensitive Research:

https://www.icimod.org/wp-content/uploads/2019/12/Guidelines-for-Gender-Sensitive-Research.pdf

Oakley, A. (1998). Gender, Methodology and People’s Ways of Knowing: Some Problems with Feminism and the Paradigm Debate in Social Science. Sociology, 32(4), 707–731. https://doi.org/10.1177/0038038598032004005

Reinharz, S. (1992). Feminist Methods in Social Research. New York. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student_ka

w sferze wiedzy:

- jest wrażliwa_y na zmienną płci w badaniach społecznych i jej znaczenie w rzeczywistości społecznej

- zna uwarunkowania i wpływ wybranych zjawisk społecznych na kategorię płci

w sferze umiejętności:

- projektuje, przygotowuje i realizuje etapy badania z uwzględnieniem logicznej i praktycznej kolejności podejmowanych działań

- stosuje wybrane techniki badawcze w ramach wytworzonej metodologii

- elastycznie reaguje na trudności napotykane w trakcie badań, rozwiązując pojawiające się problemy

- analizuje dane badawcze i wyciąga z nich wnioski

w sferze kompetencji społecznych:

- podejmuje współpracę w grupie z orientacją na wspólny cel

- nawiązuje kontakty z osobami badanymi

- współpracuje w zespole badawczym o zróżnicowanych kompetencjach

- dyskutuje na forum grupy, argumentując własne tezy

Metody i kryteria oceniania:

Elementy zaliczenia:

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności) oraz czynny udział.

Aktywne uczestniczenie w warsztacie badawczym na wszystkich etapach pracy - przeprowadzenie zadań badawczych w ustalonym zakresie i terminie.

Harmonijna i odpowiedzialna współpraca w grupie - zespole badawczym.

Prezentacja wyników zrealizowanych badań na zajęciach.

Ocena ciągła na podstawie systematycznej pracy na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)