Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0WAP-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty autoprezentacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami savoir-vivre’u w sytuacjach publicznych, a zwłaszcza środowisku biznesowym i instytucjonalnym oraz przygotowanie ich do swobodnego komunikowania się i poruszania w życiu zawodowym i publicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, metod i technik konstruowania wystąpień publicznych, savoir-vivre’u i etykiety biznesowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami savoir-vivre’u w sytuacjach publicznych, a zwłaszcza środowisku biznesowym i instytucjonalnym oraz przygotowanie ich do swobodnego komunikowania się i poruszania w życiu zawodowym i publicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, metod i technik konstruowania wystąpień publicznych, savoir-vivre’u i etykiety biznesowej. W czasie ich trwania studenci będą mieli również możliwość przygotowywania i prezentowania wystąpień, które będą nagrywane i oceniane. Forma warsztatowa umożliwi aktywne uczestnictwo w zajęciach, a interaktywna formuła (realizowana we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych) usprawni proces uczenia się i poszerzy oraz zróżnicuje zakres treści, do których będą mieli dostęp studenci. Zajęcia, częściowo prowadzone w formule e-learningu pozwolą na również na wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie wytwarzania i dzielenia się wiedzą.

Literatura:

Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2002

Jarczyński A., Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik savoir-vivre’u, Warszawa 2015

Kamińska-Radomska I., Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2012

Kuziak M., Jak mówić, jak przemawiać?, Bielsko-Biała 2005

Ledever D., Relaksacja w pigułce: jak zmniejszyć stres w pracy i w życiu codziennym, Gdańsk 2008

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

Michałowska E., Człowiek w interakcji z innymi [w]: K. Ostrowska (red.) Psychologia dla służb społecznych, Warszawa 2008

Pease A.B., Mowa ciała, Poznań 2007

Pietkiewicz E.,, Etykieta menadżera, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1998

Stojanowska E., Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

W zakresie wiedzy:

- zna mechanizmy tworzenia i kontrolowania własnego wizerunku

- posiada wiedzę na temat zasad konstruowania wystąpień publicznych

- zna podstawowe zasady komunikacji międzykulturowej

- potrafi wskazać podstawowe zasady etykiety biznesowej, komunikowania się i zachowania w sytuacjach publicznych

- posiada wiedzę na temat taktyki strategii autoprezentacyjnych, stosowanych w różnych sytuacjach publicznych (rozmowa kwalifikacyjna, przyjęcie itd.)

- zna zasady stosownego do sytuacji sposobu ubierania się i zachowania

W zakresie umiejętności:

- potrafi (z zastosowaniem prezentowanych na warsztatach technik) skonstruować dobre wystąpienie publiczne

- umie rozpoznać i wyeliminować z wystąpienia jego niepoprawne komponenty (werbalne i niewerbalne)

- potrafi rozpoznać faux-pas, zarówno w etykiecie towarzyskiej, jak i biznesowej

- potrafi profesjonalnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej

- potrafi wskazać możliwe efekty wynikające z zastosowania poszczególnych technik i strategii autoprezentacyjnych

- potrafi zastosować kreatywne metody kształtowania własnego wizerunku

-potrafi zastosować wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (aktywność na zajęciach): 0,3

2. Przygotowanie materiałów wizualnych na platformę e-learningową: 0,4

3. Sprawdzenie wiedzy – test: 0,3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)