Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Między konstruowaniem a doświadczaniem: na przecięciu różnorodności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-MKDRSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Między konstruowaniem a doświadczaniem: na przecięciu różnorodności społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studiujących wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę współczesnego, zróżnicowanego społeczeństwa. Wiedza ta pozwoli identyfikować, eksplorować i badać różnorodność społeczną, jej potencjał i konsekwencje. Zajęcia będą osadzone w perspektywie intersekcjonalnej odnoszącej się do konstruowania i doświadczania tożsamości społecznych przez jednostki i grupy oraz do ich konstruowania w dyskursie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez osoby studiujące wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę współczesnego, zróżnicowanego społeczeństwa. Wiedza ta pozwoli identyfikować, eksplorować i badać różnorodność społeczną, jej potencjał i konsekwencje. Zajęcia będą osadzone w perspektywie intersekcjonalnej odnoszącej się do konstruowania i doświadczania tożsamości społecznych przez jednostki i grupy oraz do ich konstruowania w dyskursie.

Podczas zajęć będziemy pogłębiać wiedzę o różnorodności społecznej i jej rozumienie oraz analizować ją m.in. pod względem współwystępowania, nakładania się i przenikania takich cech, przesłanek, doświadczeń i konstruktów: jak płeć, orientacja (psycho)seksualna, tożsamość płciowa, binarność i heteronormatywność w kontekście płci, norma (pełno)sprawności / ableism / niepełnosprawność, rasizm (w tym rasizm instytucjonalny) / biały przywilej / biała supremacja, neuroróżnorodność, fatfobia / grubancypancja, , doświadczenie migracji, etniczność, role i rangi społeczne oraz związanych z nimi przywileje, wykluczenia i opresje, jak również kwestie reprezentacji oraz relacje władzy i relacje pomiędzy mniejszościami a większościami w społeczeństwie.

Kwestie te ujmowane będą z perspektywy historycznej, analizy dyskursu publicznego, w tym medialnego i politycznego oraz dyskursu emancypacyjnego / empowermentowego w kontekście globalnego backlashu dotyczącego demokracji i praw człowieka, dynamiki związanej ze zmianami relacji władzy w społeczeństwie a także praw i wolności obywatelskich.

W trakcie zajęć akcent będzie kładziony na pogłębienie rozumienia omawianych zagadnień i tekstów oraz odniesienie ich zarówno do praktyki życia społecznego, własnych doświadczeń jak i edukacji akademickiej.

W trakcie zajęć osoby uczestniczące będą w równym stopniu zachęcane zarówno do życzliwej i „czułej” , jak też krytycznej lektury i analizy wybranych tekstów naukowych, popularnonaukowych, literackich oraz tekstów kultury.

Zajęcia obejmują 14 spotkań, w tym 12 spotkań w sali i dwa wyjścia pozwalające zapoznać się z działaniem wybranych instytucji i/lub organizacji np.: organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami przeciwdziałania dyskryminacji.

Materiały do zajęć, m.in. lektury obowiązkowe w formie plików PDF będą w dużej mierze dostępne na platformie KAMPUS.

Wymiar czasu pracy osób uczestniczących w zajęciach :

- godziny zorganizowane: 30

- przygotowanie do zajęć: 20

- przygotowanie do zaliczeia: 20

Literatura:

 Ciaputa, E., Król, A., Warat, A., Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu

 Dudzińska, A., Reprezentacja polityczna osób z niepełnosprawnościami, [w:] Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej

 Fiałkowska, K., Garapich, M. P., Mirga-Wójtowicz, E., Migracyjne ścieżki polskich Romów. „Między tradycją a zmianą: migracyjne ścieżki polskich Romów”. Raport z badań.

 Furgał E., Podwójnie wykluczeni. Osoby LGBTQ+ w autystycznej społeczności [w:] „Terapia Specjalna”, nr 7 / 2019

 Furgał, E., Dziewczyna w spektrum

 Gay, R., Głód. Pamiętnik (mojego) ciała

 Giddens, A., Socjologia (fragmenty): m.in. roz. Rasa, etniczność, migracja; seksualność i płeć - https://libra.ibuk.pl/book/103942

 Grudzińska, A., Kubin, K. (red.), Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

 Kowalska, B., Król. A., Migalska, A., Warat, M., Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna.

 Kubin, K. (red.), (nie)Widzialne granice – o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości”, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

 Kubin, K. (red.), Media w społeczeństwie różnorodnym: etyka, pluralizm i równe traktowanie”,

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FR

 Kościańska, A., Petryk, M., Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie

 Mamczur, M., Gruba

 Mikołajczyk-Lerman, G., Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (red.), Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

 Pamuła, N., Król, A., Wołowicz, A., Paradoksy widzialności: o związkach teorii queer i studiów o niepełnosprawności [w:] teksty drugie, 152-169, 2022

 Rasizm po polsku, Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego

 Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M., Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies

 Reimann, M., Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności

 Rudnicki, S., Niepełnosprawność i złożoność

 Struzik, J. (red), Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań” Fundacja Przestrzeń Kobiet

 Struzik, J. (red.), Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet

 Wielgosz, P., Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić

 Żeglicka, K., Szarota, M., Król, A., Feministycznie o niepełnosprawności. Manifestacja/utopia

Podcasty, nagrania audio-video i treści edukacyjne dostępne w Internecie, w tym m.in.:

▪ Chimamanda Ngozi Adichie "The danger of a single story" (TED):

▪ Odcinki podcastu ""Vingardium Grubiosa" (np. s02e08 „Z pierwszej ręki: grubość i niepełnosprawność”, s02e05 „Z pierwszej ręki: grubość, czarność i rasizm”:

▪ „Kim Lee. Królowa Warszawy” (materiały dot. wystawy w Muzeum Woli w Warszawie)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć osoba studiująca:

w sferze wiedzy:

● ma wiedzę dotyczącą przedmiotu, zakresu, aparatury pojęciowej i teorii intersekcjonalnej mającej zastosowanie w studiowaniu różnorodności społecznej;

● ma wiedzę diagnostyczną o zjawiskach i procesach społecznych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym)

w sferze umiejętności:

● umie zbierać i analizować materiały naukowe i dane faktograficzne, dostępne w języku polskim i obcym, dotyczące zjawisk związanych z różnorodnością społeczną , potrzebne do ich rozpoznania, obserwacji i opisu

w sferze kompetencji społecznych:

● docenia znaczenie odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dostrzega i uwzględnia w projektach społecznych ich aspekty polityczne, prawne, ekonomiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Przygotowanie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kindler, Agnieszka Kozakoszczak
Prowadzący grup: Marta Kindler, Agnieszka Kozakoszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)