Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami niedostosowanymi społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PSONz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami niedostosowanymi społecznie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod pracy socjalnej i resocjalizacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów nie tylko wiedzy na temat metod stosowanych współcześnie przez praktyków resocjalizacji, w pracy z osobą nieprzystosowaną społecznie, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencji w tym zakresie. W trakcie zajęć zostaną przedstawione i omówione techniki wykorzystywane we współczesnych podejściach i metodach pracy. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą i osobami dorosłymi z grup ryzyka.

Literatura:

Bloomquist, M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Kraków: Wydawnictwo UJ;

Greene, R.W., Ablon, J.S. (2008). Terapia dzieci impulsywnych. Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie. Kraków: Wydawnictwo UJ;

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, M., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2015). ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk: GWP;

Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ;

Prochaska, J.O., Norcross, J.C., DiClemente, C.C. (2008). Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa: Instytut Amity

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie problemy doświadczane przez jednostki oraz mechanizmy i czynniki popadania w trudności

 zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji i organizacji zajmujących się usługami społecznymi i zarządzania nimi

w sferze umiejętności:

 potrafi stosować pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych do opisu i wyjaśniania trudności życiowych i problemów doświadczanych przez jednostki

 potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

 jest gotowy/a do inspirowania i podejmowania działań na rzecz dobra publicznego, w tym przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i społecznego wykluczania

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 40%

praca pisemna nt. wybranego sposobu pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 60%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)