Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-ZPSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w pomocy społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Zasady i warunki przygotowania i przedstawienia dobrej prezentacji

2. Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w organizacji

3. Specyfika instytucji i placówek pomocy społecznej

4. Funkcje i role kierownika placówki pomocy społecznej: kierowanie pracą, rozwój usług, rozwój zawodowy, wspieranie pracowników

5. Wybrane problemy skutecznego i efektywnego zarządzania: przywództwo, budowanie zespołu, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, motywacja, wprowadzanie zmian organizacyjnych

6. Superwizja w pracy socjalnej

7. Problematyka wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

Pełny opis:

1. Zasady i warunki przygotowania i przedstawienia dobrej prezentacji

2. Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w organizacji

3. Specyfika instytucji i placówek pomocy społecznej

4. Funkcje i role kierownika placówki pomocy społecznej: kierowanie pracą, rozwój usług, rozwój zawodowy, wspieranie pracowników

5. Wybrane problemy skutecznego i efektywnego zarządzania: przywództwo, budowanie zespołu, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, motywacja, wprowadzanie zmian organizacyjnych

6. Superwizja w pracy socjalnej

7. Problematyka wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

Literatura:

S. Robbins "Zachowania w organizacji", PWE, W-wa 1998T. Gordon "Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców", PAX W-wa 1996J. Szmagalski "Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych", IRSS, 2004

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)