Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urban studies – urban sociology and urban planning basics (ang. B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-USUSd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urban studies – urban sociology and urban planning basics (ang. B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić słuchaczkom i słuchaczom najważniejsze zagadnienia i problemy z zakresu studiów nad przestrzenią zurbanizowaną oraz dotykających jej procesów. W toku zajęć przedstawione zostają najważniejsze socjologiczne, urbanistyczne, psychologiczne czy antropologiczne teorie dotyczące zjawisk istotnych z punktu widzenia urbanizacji i kształtowania się procesów osiedleńczych w odniesieniu do różnych form osadniczych – miast i nie tylko. Uczestniczki i uczestnicy zajęć poznają dzięki temu najważniejsze zjawiska dotyczące urbanizacji, polityki miejskiej oraz wszelkich procesów stanowiących przedmiot zainteresowania interdyscyplinarnych studiów miejskich. Tematyka ta omawiana jest na praktycznych przykładach oraz rozwija wiedzę urbanistyczną studentek i studentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczkom i słuchaczom kursu najważniejszych zagadnień i problemów z zakresu studiów nad przestrzenią zurbanizowaną oraz dotykających jej procesów. W toku zajęć przedstawione zostają najważniejsze socjologiczne, urbanistyczne, psychologiczne czy antropologiczne teorie dotyczące zjawisk istotnych z punktu widzenia urbanizacji i kształtowania się procesów osiedleńczych, a także praktyczne przykłady zjawisk urbanistycznych.

Ponadto uczestniczki i uczestnicy przedmiotu zapoznają się z metodami prowadzenia badań przestrzeni zurbanizowanej. Obok zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej program uzupełniają spacery urbanistyczne realizowane w przestrzeni miejskiej.

Zaliczenie przedmiotu opiera się na przygotowaniu w zespołach roboczych (praca grupowa) koncepcji projektów badawczych dotyczących przestrzeni zurbanizowanej. Pozwala to dostosować wiedzę pozyskaną w czasie kursu o charakterze przedmiotu ogólnouniwersyteckiego do programów poszczególnych kierunków studiów realizowanych przez studentki i studentów, a także ich indywidualnych zainteresowań. W konsekwencji zaś rozwija ich zainteresowania związane ze studiami miejskimi i urbanistyką, a także posiadaną przez nich wiedzę o interdyscyplinarnej polityce miejskiej.

Literatura:

1. Davies M., Planet of Slums, London: Verso, 2006.

2. Gehl J., Svarre B., How to Study Public Life, Washington: Island Press, 2013.

3. Florida R., The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It, Basic Books, New York 2017.

4. Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books, 1961.

5. McGuirk J., Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture, London: Verso, 2014.

6. Merrifield A., The New Urban Question, London: Pluto Press, 2014.

7. Stein S., Capital City: Gentrification and the Real Estate State, New York: Verso, 2019

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy

- Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o zagadnieniach dotyczących współczesnej urbanizacji.

- Rozumie najważniejsze teorie charakterystyczne dla studiów miejskich.

w sferze umiejętności

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę do analizy procesów urbanizacyjnych.

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę do przygotowywania analiz, ekspertyz, strategii, planów przestrzennych lub innych z zakresu programowania rozwoju.

w sferze kompetencji społecznych

- Jest zdolny/a do pracy grupowej w zespole badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi przygotowanie przez studentki i studentów projektów koncepcyjnych – prezentacji grupowych związanych z tematami poruszanymi w trakcie kursu.

Projekty te są konsultowane z prowadzącym, a techniki umożliwiające ich przygotowanie i prezentację stanowią część zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Dodatkowymi kryteriami zaliczenia są obecność w czasie wymaganej liczby zajęć, a także systematyczna praca w trakcie semestru. Umożliwia to osobom uczestniczącym w zajęciach podwyższenie indywidualnej oceny końcowej, niezależnie od oceny wystawionej na bazie przedstawionych prac grupowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drozda
Prowadzący grup: Łukasz Drozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)