Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Italian political and juridical thought from fascism to national-populism - ZIP UW (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-WMPd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Italian political and juridical thought from fascism to national-populism - ZIP UW (B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia włoskich teorii politycznych od faszyzmu do narodowego populizmu poddaje analizie idee głównych włoskich myślicieli politycznych XX wieku. Kurs rozpoczyna się od analizy odnowy postpozytywistycznej włoskiej kultury politycznej, nacjonalizmu i anarchizmu, faszyzmu, włoskiego marksizmu, liberalnego socjalizmu i federalizmu. Problematyka zajęć koncentruje się na relacji występującej między polityką a kulturą oraz na modernizacji narodu.

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest pokazanie, jak kształtowała się i rozwijała myśl polityczna we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem głównych nurtów, takich jak: liberalizm, faszyzm i populizm narodowy. Zagadnienia te zostaną omówione w odniesieniu do koncepcji politycznych wpływających na historię kultury politycznej we Włoszech w XX wieku, do których należą - wspomniane już - liberalizm, faszyzm, socjaldemokracja, ale także katolicyzm społeczny. Z koncepcjami tymi wiążą się niektóre poglądy prawne dotyczące relacji: między jednostką a państwem, między prawami natury a prawem stanowionym oraz stosunków międzynarodowych, przede wszystkim w odniesieniu do relacji między Włochami a UE. Zakres tematyczny wykładów będzie oscylował wokół czterech okresów historycznych: po pierwsze, kryzysu państwa liberalnego (1918-1922); po drugie, faszyzmu: od ustanowienia dyktatury (1925) do upadku reżimu; po trzecie, powstania (1948) i rozpadu "republiki partii politycznych" (1992); i wreszcie: hegemonii populizmu medialnego (1994) i pojawienia się neonacjonalizmu (2015). Zakres tematyczny kursu będzie zatem obejmował doktryny i idee polityczne przedstawione z perspektywy historycznej, ale jest również osadzony we współczesnych trendach obserwowanych w Europie, które stopniowo wzbudzają zainteresowanie Europejczyków.

Literatura:

B.Croce, Politics and Morals;

G.Mosca, The Ruling Class;

Errico Malatesta, Anarchy;

R. De Felice, The interpretations of fascism;

A.Gramsci, Selections from the Prison Notebooks;

A.Spinelli, E.Rossi, Ventotene Manifesto;

M.Tronti, Workers and Capital;

N.Bobbio, The Age of Rights;

N.Bobbio, Liberalism and democracy;

M.Hardt, A.Negri, Empire

Efekty uczenia się:

Uczestnicy będą potrafili określić źródła i kierunki rozwoju idei politycznych (takich jak: liberalizm, faszyzm i populizm narodowy) we Włoszech oraz wskazać podobieństwa i różnice między wymienionymi nurtami, z uwzględnieniem okresów ich powstawania. Uczestnicy będą również kompetentni w analizowaniu tendencji politycznych w odniesieniu do relacji między: państwem a jednostką; prawem natury a prawem stanowionym; stosunkami międzynarodowymi (Włochy-UE). Uczestnicy będą także znali źródła współczesnych tendencji politycznych we Włoszech.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach, udziału w dyskusji, przygotowania jednostronicowego eseju na zadany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)