Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1KSZ2z
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 2
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Kryminologia, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Pełny opis:

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Z uwagi na powyższe, organizacja zajęć zakłada udział wielu prowadzących, którzy prezentują wystąpienia poświęcone określonym zagadnieniom – zarówno w aspekcie teoretycznym i praktycznym, uwzględniając aktualność danego problemu w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz wagę i znaczenie zagadnienia z punktu widzenia zainteresowań samej kryminologii. Uczestnicy kursu mają więc wyjątkową okazję poszerzenia wiedzy w odniesieniu do zagadnień i problemów badawczych istotnych w płaszczyźnie kryminologicznej. Jednocześnie – z uwagi na udział wielu prowadzących, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, studenci mają unikatową możliwość głębszego zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru samej kryminologii jako dyscypliny naukowej i jej podejścia badawczego.

Literatura:

Z uwagi na specyfikę zajęć i wynikającą z niej ich organizację, zakładającą udział wielu prowadzących reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz zmieniające się tematy wykładów, uczestnicy kursu otrzymują po każdym spotkaniu wskazówki dotyczące literatury przedmiotu oraz krótkie opracowanie przygotowane przez Autorkę/Autora danego wystąpienia z podsumowaniem prezentowanej problematyki.

Efekty uczenia się:

Student_ka:

1. Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania;

2. Potrafi prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych;

3. Rozumie znaczenie podejścia interdyscyplinarnego w kontekście współczesnych nurtów i kierunków rozwoju kryminologii;

4. Potrafi analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w ujęciu interdyscyplinarnym;

5. Dostrzega wagę podejścia systemowego i interdyscyplinarnego w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych;

6. Wzmocni umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy z zakresu kryminologii, prawa i innych dyscyplin do oceniania złożonych zjawisk społecznych obejmujących problemy prawno-kryminologiczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny:

- test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Witkowska-Rozpara
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas, Kamil Miszewski, Adam Redzik, Tomasz Warczok, Katarzyna Witkowska-Rozpara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)