Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec współczesnych ryzyk i zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1PRZd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwo wobec współczesnych ryzyk i zagrożeń
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy o współczesnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i jednostki. Omawiane będą kwestie identyfikowania, postrzegania, oceniania, informowania o ryzykach i reagowania na nie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy co to jest ryzyko, niepewność i bezpieczeństwo z perspektywy nauk społecznych oraz jak definiowane są współczesne zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i jednostki.

Przedmiot pozwoli na identyfikację uwarunkowań wytwarzania ryzyka i zrozumienie czym są „zagrożenia”, z którymi konfrontuje się państwo i społeczeństwo – ich rodzaje i typologie oraz różnorodność.

Przedmiot prezentuje wybrane treści z socjologii, antropologii i nauk politycznych.

Literatura:

Arnoldi, J. (2011) Ryzyko. Sic!

Beck U., (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa

Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Klaus, W., Kossowska, A., Rzeplińska, I., Wiktorska, P., ... & Wójcik, D. (2013). Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce. Wydawnictwo Akademickie SEDNO Sp. z oo.

Gitkiewicz, O. (2017) Nie hańbi. Dowody na Istnienie. Warszawa.

Klaus, W., Laskowska, K., Rzeplińska, I. (red.) (2016), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kledzik, E. i M. Praczyk (2016) Migracja, edukacja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego Visegrad Fund, Poznań.

Lewicki, M. (2014) „Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych” Polityka Społeczna „Polska w czasach niepewności”, XLI, maj-czerwiec, 5/6, 35-39.

Lesińska, M. i M. Okólski (red.) 25 Wykładów o migracjach. Scholar. Warszawa.

Mrozowicki, A, Czarzasty, J. (red.) (2020) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Scholar. Warszawa.

Urbańska, S. 2010. Cała Polska liczy Eurosieroty: panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. Kultura i społeczeństwo, 54(3), s. 61-88.

Zięba, R. (2016) Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, w: v Stosunki Międzynarodowe nr 3 (t. 52)

A. Mica, P. Łuczenko (red.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. znają pojęcia, definiują i wyjaśniają różne podejścia do badania ryzyka;

2. wymieniają czynniki konstruowania ryzyka i wyjaśniają kontekst ich pojawiania się oraz sposoby reagowania na nie.

3. identyfikują i krytycznie analizują współczesne „zagrożenia” dla bezpieczeństwa i porządku państwa;

4. potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą ryzyka, zagrożeń.

5. potrafią posługiwać się stosowanymi w literaturze naukowej terminami.

6. potrafią krytycznie analizować różnorodne teksty na temat ryzyka.

7. potrafią przygotować prezentację z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach.

8. mają świadomość różnic między tym jak ryzyko jest rozumiane przez zwykłych ludzi, a jak przez ekspertów;

9. mają świadomość czym jest ryzyko jako konstrukt społeczny a czym jest obiektywne zagrożenie, oraz że pojęcie „ryzyka” odgrywa kluczową rolę w polityce państwa.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena aktywności na zajęciach oraz

2. ocena przygotowanego referatu/eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kindler
Prowadzący grup: Marta Kindler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)