Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia ilościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2KId
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia ilościowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Kryminologia, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację i rozwinięcie podstawowych kursów z kryminologii, metodologii badań społecznych i metod badań w kryminologii. Zajęcia skupiają się na ilościowym opisie przestępczości i polityki kryminalnej oraz ilościowych metodach badań w kryminologii.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z danymi statystycznymi dotyczącymi przestępczości oraz funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także wynikami kryminologicznych badań i analiz. Wybrane zajęcia poświęcone są wyszukiwaniu i praktycznej analizie danych, także przy wykorzystaniu specjalistycznego komputerowego oprogramowania.

- kwantyfikacja teorii kryminologicznych,

- źródła i rodzaje danych kryminologicznych,

- rodzaje metod i technik badań w kryminologii,

- analiza danych indywidualnych i zagregowanych wskaźników,

- badania statystyczne (statystyki: policyjna, sądowa, penitencjarna),

- badania oparte na szeregach czasowych i danych przekrojowych,

- badania wiktymizacyjne. Szacowanie ryzyka wiktymizacyjnego,

- badania opinii publicznej o przestępczości i polityce kryminalnej,

- badania czynników ryzyka zachowań przestępczych,

- porównawcze badania trendów przestępczości,

- porównwawcze badania polityki kryminalnej,

- analizy jedno- dwu i wielowymiarowe,

- metody wizualizacji danych o przestępczości i polityce kryminalnej. Wykresy i mapy przestępczości.

Literatura:

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas Przestępczości w Polsce 6, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

P. Francuz, R. Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dostępne podręczniki do kryminologii

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają zasady kwantyfikacji zjawisk kryminologicznych i polityczno-kryminalnych.

2. znają i potrafią wykorzystać metody weryfikacji hipotez o przestępczości.

3. Umieją analizować trendy i strukturę przestępczości.

4. Znają metody szacowania ryzyka wiktymizacji

5.Potrafią porównywać trendy i nasilenie przestępczości według różnych przekrojów społecznych i regionalnych.

6. Znają przyczyny ciemnej liczby przestępstw i metody jej oszacowania.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach.

2. Przygotowanie autorskiego projektu analizy danych statystycznych dotyczących tematu własnej pracy magisterskiej.

3. Test pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)